fbpx
News update

ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนธันวาคม 2565

Onlinenewstime.com : เศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนธันวาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค อีกทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุนด้านการบริโภคภาคเอกชนในภาคตะวันตก และภาคใต้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนธันวาคม 2565 ว่า

“เศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนธันวาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค อีกทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุนด้านการบริโภคภาคเอกชนในภาคตะวันตก และภาคใต้” โดยมีรายละเอียดดังนี้

เศรษฐกิจภาคตะวันตกในเดือนธันวาคม 2565

ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนการท่องเที่ยว รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ขยายตัวร้อยละ 52.3 ต่อปี จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ขยายตัว ร้อยละ 11.1 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -12.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล

เช่นเดียวกับจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 2.2 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -2.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 47.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 46.8

อีกทั้งรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 33.5 ต่อปี เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ชะลอตัว ขณะที่เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมีมูลค่า 427.1 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 59.6 ต่อปี

โดยเป็นการลงทุนในศูนย์บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องยนต์ และศูนย์เคาะพ่นสีรถยนต์ ในจังหวัดเพชรบุรี เป็นสำคัญ สำหรับเครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 94.8 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 99.0

อย่างไรก็ตาม เครื่องชี้ด้านการบริการสะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ 54.4 และ 62.5 ต่อปี ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคใต้ในเดือนธันวาคม 2565

ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน การท่องเที่ยว รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การลงทุนชะลอตัว โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ขยายตัวร้อยละ 11.4 ต่อปี

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 3.6 ต่อปี และจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 13.7 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -4.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 45.5 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 44.2

ขณะที่รายได้เกษตรกรชะลอตัว เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ชะลอตัว

เช่นเดียวกับเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการชะลอตัว ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 90.1 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 92.1

อย่างไรก็ตาม เครื่องชี้ด้านการบริการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ 118.7 และ 217.7 ต่อปี ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนธันวาคม 2565

ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว รายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การลงทุนชะลอตัว โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ต่อปี และรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 24.7 ต่อปี

ขณะที่จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 52.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 51.7

สำหรับเครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ชะลอตัว เช่นเดียวกับเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการชะลอตัว เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 93.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 88.8 เครื่องชี้ด้านการบริการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ 29.8 และ 45.6 ต่อปี ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคเหนือในเดือนธันวาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว รายได้เกษตรกร
ที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจ
ด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 28.4 และ 29.4 ต่อปี ตามลำดับ

ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ชะลอตัว อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 50.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 50.0

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ชะลอตัว ขณะที่จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 0.7 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -6.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการชะลอตัวร้อยละ -98.3 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 23.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 79.7 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 77.6 ส่วนเครื่องชี้ด้านการบริการสะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ 44.7 และ 77.0 ต่อปี ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคตะวันออกในเดือนธันวาคม 2565

ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว รายได้เกษตรกรและการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 20.3 ต่อปี และ 20.8 ต่อปี ตามลำดับ

เช่นเดียวกับรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวร้อยละ 72.5 ต่อปี และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 51.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 50.8 อย่างไรก็ตาม เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการชะลอตัว

นอกจากนี้เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 98.7 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 99.6 อย่างไรก็ตามเครื่องชี้ด้านการบริการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ 58.1 และ 177.6 ต่อปี ตามลำดับ

เศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล ในเดือนธันวาคม 2565

ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 48.7 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 46.8 และรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 37.4 ต่อปี เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน

สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ และเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการชะลอตัว อย่างไรก็ตาม เครื่องชี้ด้านการบริการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ 78.9 และ 334.7 ต่อปี ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคกลางในเดือนธันวาคม 2565

ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ชะลอตัว

ขณะที่จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 9.1 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -5.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 47.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 46.8 และรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 25.6 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -5.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ชะลอตัว ขณะที่เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมูลค่า 1,087.8 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 437.2 ต่อปี โดยเป็นการลงทุนในโรงงานผลิตสารเคมีเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเหล็ก ในจังหวัดระยอง เป็นสำคัญ

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 94.8 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 99.0 อย่างไรก็ตาม เครื่องชี้ด้านการบริการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ 50.0 และ 58.7 ต่อปี ตามลำดับ

error: Content is protected !!