fbpx
News Update

ปภ.รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนภัย พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก วันที่ 27 ก.ย. 64

ndwc27092021

Onlinenewstime.com : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก วันที่ 27 กันยายน 2564

๑. สถานการณ์ทั่วไป

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ทําให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้

สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง ๑-๒ เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง มากกว่า ๒ เมตร

ปริมาณฝนสะสม ๒๔ ชม. ได้แก่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (๑๖๖.๒ มม.) อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (๑๓๔.๕ มม.) อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (๑๓๓.๕ มม.) อ.คุระบุรี จ.พังงา (๑๓๐.๐ มม.) อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (๑๑๒.๐ มม.) (ข้อมูลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๔ เวลา ๐๕.๐๐ น.)

ระดับน้ำท่าที่ล้นตลิ่ง ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง อ.เมืองฯ จ.กําแพงเพชร (+๐.๔๒ ม.) อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร (+๐.๔๒ ม.) ลุ่มน้ำวัง อ.สามเงา จ.ตาก (+๐.๒๙ ม.) ลุ่มน้ำยม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก (+๐.๕๒ ม.) ลุ่มน้ำป่าสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (+๐.๕๔ ม.) อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ (+๐.๓๕ ม.) อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (+๑.๓๑ ม.) ลุ่มน้ำสะแกกรัง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี (+๐.๔๑ ม.) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (+๑.๖๑ ม.) อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา (+๒,๐๒ ม.) ลุ่มน้ำแม่กลอง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (+๐.๗๕ ม.) ลุ่มน้ำท่าจีน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (+๐.๑๔ ม.) ลุ่มน้ำชี อ.ภูกระดึง จ.เลย (+๒.๘๖ ม.) อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ (+๐.๐.๕๕๗ ม.) อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ (+๐.๕๔ ม.) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (+๐.๘๖ ม.) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (+๑.๑๓ ม.) ลุ่มน้ำมูล อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา (+๐.๒๖ ม.) อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (+๐.๑๖ ม.) อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (+๐.๖๔ ม.) อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (+๐.๐๘ม.) อ.จักราช จ.นครราชสีมา (+๐.๔๑ ม.) อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ (+๐.๒๙ ม.) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (+๑.๕๗ ม.) ลุ่มน้ำปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (+๐.๗๑ ม.) (ข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๔ เวลา ๐๔.๐๐ น.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ำกักเก็บมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐ ของความจุอ่างฯ จํานวน ๙ แห่ง ได้แก่ แควน้อยบํารุงแดน (๕๑) แม่มอก (๑๐๖) จุฬาภรณ์ (๙๐) ลําพระเพลิง (๕๕) มูลบน (๘๙) ขุนด่านปราการชล (๘๖) หนองปลาไหล (900) ประแสร์ (๔๑) และนฤบดินทรจินดา (๘๒) (ข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๔)

๒. การแจ้งเตือนสาธารณภัย และข้อแนะนํา

เฝ้าระวัง พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ภาคเหนือ จ.ตาก (อ.แม่สอด พบพระ อุ้มผาง แม่ระมาด) เพชรบูรณ์ (อ.หนองไผ่ ชนแดน วังโป่ง) นครสวรรค์ (อ.แม่วงก์) และอุทัยธานี (อ.ลานสัก บ้านไร่ ห้วยคต) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ (อ.ภักดีชุมพล หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์) และนครราชสีมา (อ.วังน้ำเขียว ครบุรี) ภาคกลาง จ.สระแก้ว (อ.ตาพระยา) จันทบุรี (อ.ขลุง เมืองฯ มะขาม เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน) และตราด (อ.เขาสมิง บ่อไร่) ภาคใต้ จ.พังงา (อ.ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง กะปง)

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ภาคเหนือ จ.สุโขทัย (อ.ศรีสําโรง คีรีมาศ เมืองฯ) กําแพงเพชร (อ.ขาณุวรลักษบุรี โกสัมพีนคร เมืองฯ ปางศิลาทอง) พิจิตร (อ.บึงนาราง โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล สามง่าม) ตาก (อ.สามเงา วังเจ้า) พิษณุโลก (อ.บางระกํา วังทอง) เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ วิเชียรบุรี หล่มสัก หนองไผ่) นครสวรรค์ (อ.ลาดยาว หนองบัว แม่วงก์ เมืองฯ ชุมตาบง แม่เป็น ตาคลี พยุหะคีรี ไพศาลี ชุมแสง ท่าตะโก บรรพตพิสัย โกรกพระ ตากฟ้า) และอุทัยธานี (อ.ทัพทัน สว่างอารมณ์ เมืองฯ ลานสัก บ้านไร่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย (อ.ภูกระดึง ด่านซ้าย จ.ร้อยเอ็ด (อ.เสลภูมิ) นครราชสีมา (อ.ด่านขุนทด สูงเนิน โนนไทย พระทองคํา เมืองฯ โนนสูง พิมาย ชุมพวง ลําทะเมนชัย เมืองยาง ปักธงชัย โชคชัย) ชัยภูมิ (อ.หนองบัวระเหว จัตุรัส เมืองฯ เนินสง่า บ้านเขว้า ภูเขียว บําเหน็จณรงค์ คอนสาร ภักดีชุมพล หนองบัวแดง บ้านแท่น เทพสถิต คอนสวรรค์) ขอนแก่น (อ.โคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ชุมแพ) สุรินทร์ (อ.สําโรงทาบ) ศรีสะเกษ (อ.ห้วยทับทัน กันทรารมย์) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชําราบ) ภาคกลาง จ.ชัยนาท (อ.สรรพยา มโนรมย์ วัดสิงห์ เนินขาม หันคา) พระนครศรีอยุธยา (อ.เสนา ผักไห่ บางบาล พระนครศรีอยุธยา) ลพบุรี (อ.สระโบสถ์ ชัยบาดาล ลําสนธิ โคกสําโรง ท่าหลวง บ้านหมี โคกเจริญ หนองม่วง เมืองฯ พัฒนานิคม) สิงห์บุรี (อ.อินทร์บุรี เมืองฯ พรหมบุรี) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ป่าโมก ไชโย วิเศษชัยชาญ) สุพรรณบุรี (อ.เมืองฯ บางปลาม้า สองพี่น้อง) กาญจนบุรี (อ.บ่อพลอย) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน) ปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ) สระแก้ว (อ.ตาพระยา โคกสูง) และจันทบุรี (อ.นายายอาม เขาคิฌกูฏ ขลุง มะขาม ท่าใหม่ แหลมสิงห์ เมืองฯ)

พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่ม ภาคเหนือ จ.ตาก (อ.อุ้มผาง พบพระ) ภาคกลาง จ.ตราด (อ.เขาสมิง บ่อไร่) ภาคใต้ จ.พังงา (อ.ท้ายเหมือง กะปง ตะกั่วป่า)

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ํา พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งอาจเกิดดินถล่ม

พื้นที่ริมลําน้ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย

แจ้งข่าว พื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พิษณุโลก กําแพงเพชร และพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

๓. การคาดการณ์สาธารณภัยในระยะ ๑ – ๓ วัน

เฝ้าระวัง วันที่ ๒๘-๓๐ ก.ย. ๖๔ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ทําให้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคกลางและภาคใต้

โดยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง รวมทั้งระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น

แจ้งข่าว วันที่ ๒๘-๓๐ ก.ย. ๖๔ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง ๑-๒ เมตร

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แจ้งเหตุสาธารณภัยสายด่วน ๑๗๕๔ หรือ “ปภ.รับแจ้งเหตุ ๑๗๕๔” (Line ID : @1784DDPM) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!