fbpx
News update

ปภ.รายงานสถานการณ์ “อุทกภัยภาคใต้รวม 7 จังหวัด” ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำและให้การช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลัง

Onlinenewstime.com : วันนี้ (28 ก.พ.65) เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 24 – 27 ก.พ. 65 ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี สงขลา และตรัง รวม 30 อำเภอ 127 ตำบล 440 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,129 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ภาพวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานเมื่อวันที่ 24 – 27 ก.พ. 65 ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี สงขลา และตรัง รวม 30 อำเภอ 127 ตำบล 440 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,129 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น

  1. นราธิวาส เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอรือเสาะ อำเภอแว้ง อำเภอศรีสาคร อำเภอยี่งอ อำเภอสุคิริน อำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ และอำเภอสุไหงโก-ลก รวม 32 ตำบล 108 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,264 ครัวเรือน
  2. ยะลา เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอรามัน อำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา อำเภอกรงปีนัง อำเภอบันนังสตา และอำเภอธารโต รวม 43 ตำบล 184 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,810 ครัวเรือน
  3. นครศรีธรรมราช เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพนัง อำเภอเมืงอนครศรีธรรมราช อำเภอชะอวด และอำเภอจุฬาภรณ์ รวม 8 ตำบล 22 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 730 ครัวเรือน
  4. พัทลุง เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว และอำเภอกงหรา รวม 15 ตำบล 42 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 576 ครัวเรือน
  5. ปัตตานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอแม่ลาน อำเภอหนองจิก อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอสายบุรี รวม 27 ตำบล 81 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,730 ครัวเรือน
  6. สงขลา เกิดน้ำท่วมในอำเภอสะบ้าย้อย รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7 ครัวเรือน
  7. ตรัง เกิดน้ำท่วมในอำเภอนาโยง รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 12 ครัวเรือน

ปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารในพื้นที่ อปท. อปพร.อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง

พร้อมนำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย อาทิ เรือ รถไฟฟ้าส่องสว่าง สะพานแบรีย์ เครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่

รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

error: Content is protected !!