fbpx
News update

ปตท.สผ. จับมือ สสน. พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืน

Onlinenewstime.com : นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และ ดร.สุทัศน์ วีสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Ocean Data Platform) ซึ่งเป็นพื้นที่ในการเก็บรวบรวม แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณชน

ตามกลยุทธ์ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ของ ปตท.สผ. ในการสร้างความยั่งยืนของระบบนิเวศทางทะเลและสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังเป็นการต่อยอดและเสริมสร้างความยั่งยืนของมหาสมุทร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 14: Life Below Water) และเป็นการสนับสนุนการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) ของประเทศไทย

error: Content is protected !!