fbpx
News update

บสย. เปิดเวที KM & INNO day 2022 โชว์ไอเดียสร้างสรรค์สู่องค์กรนวัตกรรม

Onlinenewstime.com : นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ต้อนรับ นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บสย. ในโอกาสประธานเปิดงาน “KM & INNO day 2022” และกรรมการตัดสิน ร่วมด้วย นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  สายงานการเงิน นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ

ในโครงการ “IDEA สู่ INNO”  เปิดเวทีให้พนักงาน บสย. ในฝ่ายงานต่างๆ ได้นำเสนอไอเดียใหม่ๆ จุดประะกายความคิดสร้างสรรค์ เปิดกว้างให้ทุกฝ่ายคิดค้นนวัตกรรม เพื่อการพัฒนายกระดับการทำงานสู่องค์กรนวัตกรรม  ภายใต้โจทย์ แตกต่าง ใหม่ และ สร้างคุณค่า โดยลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงในการทำงาน

โครงการ IDEA สู่ INNO เป็นหนึ่งในแผนการจัดการนวัตกรรม ปี 2564-2568รองรับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) 4 ด้าน คือ

1. การเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนวิสาหกิจ 2. การมีส่วนร่วมจากบุคลากร บสย. ทุกระดับ 3. การประเมินเชิงระบบ ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม ได้แก่ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การบูรณาการการจัดการนวัตกรรมกับงานประจำ ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของ บสย. โดยในปี 2565 มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ประจำปี 2565  3 ลำดับแรก ได้แก่

โครงการสอบทานหนังสือค้ำประกันภายหลังการค้ำประกัน  โดยใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Charcter Recognition) เป็นเครื่องมือแปลงไฟล์ข้อมูล หรือรูปภาพถูกจัดเก็บ ค้นหา แก้ไข และวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น ลดปริมาณเอกสาร (Hard Copy) สู่ไฟล์อิเล็คทรอนิกส์

พร้อมนำ Text Compare ในการตรวจสอบและค้นหาความแตกต่าง แทน MS Word หรือ Google Docs ซึ่งใช้ทรัพยากรน้อย

โครงการ TCG Platform on Line OA  พัฒนาโปรแกรม Line  เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของ บสย.  จัดระเบียบ จัดทำระบบสมาชิก เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา Chatbot เพื่อลูกค้า รวมถึงการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Engagement)

โครงการหลักสูตรสร้างชีวิตใหม่ พัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการประกอบอาชีพในรูปแบบ VDO เพื่อผู้ต้องขัง สามารถจัดการฝึกอบรมได้ทุกช่วงเวลา และสร้างข้อมูลเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับอิสรภาพ

error: Content is protected !!