fbpx
News update

บสย. รับประกาศเกียรติคุณ ดีเลิศ ด้านความปลอดภัยไซเบอร์

Onlinenewstime.com : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) รับประกาศเกียรติคุณ ด้านการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น ระดับดีเลิศ (Certificate of Cyber Hygiene : Gold Level) ใบประกาศเกียรติคุณ ระดับเหรียญทอง จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ภายใต้กิจกรรม NCSA Cyber Safety Certificates 2022 ซึ่งให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยงานประเภทอื่น ๆ ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ และเพื่อประกอบการประเมิน Global Cybersecurity Index (GCI) หรือดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU)

และผลักดันกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานนั้น

error: Content is protected !!