fbpx
News update

บสย. คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2565

Onlinenewstime.com : นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ ด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2565  กลุ่มหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพ ประเภทหน่วยงานระดับ “กระบวนงาน” การดำเนินงานของ “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs “ (บสย. F.A. Center) 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ร่วมด้วย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสนับสนุนการลงทุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ จัดโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“ศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน SMEs “ (บสย. F.A. Center) เป็นการพัฒนาโมเดลให้คำปรึกษาทางการเงินฟรี    ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความรู้ทางการเงิน การให้คำปรึกษาแก้ไขหนี้สินของ SMEs การบูรณาการทำงานของ บสย. ลดขั้นตอนและเวลาการทำงานซ้ำซ้อน

ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงบริการขอรับบริการปรึกษาทางธุรกิจและการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ SMEs  ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 4 มิติ ได้แก่

1. มิติด้านประสิทธิภาพการให้บริการ ยกระดับการบริการสู่  Digital Technology Platform และ e -Service พัฒนาช่องทางการบริการผ่าน Line TCG First เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและนัดหมาย สามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงานมากกว่า 12 ชั่วโมง ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และแผนงานองค์กร และตอบสนองนโยบายกระทรวงการคลัง Financial literacy และ Big Data  

2. มิติด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จากการใช้งบประมาณรัฐ ผ่านการค้ำประกันสินเชื่อ

3. มิติด้านการรับรู้ โดยมีผู้ขอใช้บริการปรึกษาทางการเงิน เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ด้วยยอดลงทะเบียน ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน จำนวนกว่า 10,340 ราย สินเชื่อที่ต้องการกว่า 12,000 ล้านบาท

และมียอดลงทะเบียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 5,342 ราย โดยขอปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้กว่า 80% และให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืน โดยมีโครงการ บสย. พร้อมช่วย รองรับ จำนวนกว่า 9,800 ราย และได้รับการประนอมหนี้แล้วกว่า 4,785 ราย  หรือ 50%

และ 4. มิติด้านความร่วมมือและมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

รางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2565 เป็นรางวัลที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยตระหนักถึงความทุ่มเทการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจได้มีความสะดวกรวดเร็ว

ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ในปีที่ผ่านมา กฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจหรือ Regulatory Guillotine มีการปลดล็อกไปแล้วกว่า 938 กระบวนงาน จาก 1,094 นับว่ามีความก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผลไปมาก

สำหรับปีนี้ได้คัดเลือกส่วนราชการที่มีการปรับปรุงกระบวนงานและลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผลเพื่อเข้ารับรางวัล รวม 3 กลุ่ม คือ 1. หน่วยงานระดับกระทรวง 2. หน่วยงานระดับกรม 3. หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงาน

error: Content is protected !!