fbpx
Breaking News

บริการออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ต้องขอผ่าน DBD e-Service เริ่ม 11 ม.ค. นี้เป็นต้นไป

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก! ออกประกาศและคำชี้แจงการให้บริการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2564” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เน้นให้บริการผ่านออนไลน์ในระบบ DBD e-Service เป็นหลัก ลดการเดินทางมารวมกัน สามารถเลือกรับเอกสารได้ ทั้งแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ ผ่านหลายช่องทางที่สะดวก นายทะเบียนลงลายมือชื่อในเอกสารด้วย Digital Signature ที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ พร้อมแนะนำจุดสังเกต เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรอง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศและคำชี้แจง เรื่อง “การให้บริการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ในประเทศไทยให้ยุติโดยเร็ว พร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ลดการติดต่อ เว้นระยะห่างระหว่างกันให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ เข้าสู่ระบบการให้บริการออนไลน์ของกรมฯ ได้อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยลดการเดินทาง และต้นทุนทางธุรกิจได้ในระยะยาว”

อธิบดีกล่าวต่อว่า “สำหรับใจความสำคัญของประกาศฯ และคำชี้แจง มีดังนี้ 1) ให้ผู้ใช้บริการขอหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อบริการออนไลน์ เลือก การบริการข้อมูลธุรกิจ เลือก ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา (DBD e-Service)

โดย สามารถเลือกรับเอกสารใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) โดยการดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบของกรมฯ และรูปแบบกระดาษ สามารถเลือกช่องทางรับเอกสารได้ 3 ช่องทาง คือ ไปรษณีย์ EMS, รับด้วยตนเอง ณ ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 และ ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ (e-Certificate)”

2) การลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสาร จะเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของนายทะเบียน ซึ่งจะมีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ และมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับลายมือชื่อบนกระดาษ

3) หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือที่รับรองความถูกต้องของข้อมูล ณ วันที่นิติบุคคลได้แจ้งไว้กับกรมฯ และข้อมูลเป็นปัจจุบันจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากนิติบุคคล

4) วิธีการตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบได้จาก QR Code และ Ref.No. ที่ปรากฏตรงส่วนล่างของหนังสือฯ ต้องมีข้อมูลปรากฏตรงกัน และรูปแบบกระดาษตรวจสอบได้จาก 4 ตำแหน่ง คือ QR Code, Ref.No., Micro Text ข้อความขนาดเล็ก หากถ่ายสำเนาจะไม่สามารถอ่านได้ และต้องมีลายน้ำตราสัญลักษณ์ DBD คมชัด แต่หากนำเอกสารตัวจริงไปถ่ายสำเนา จะมีสีเข้มขึ้น ไม่คมชัด”

“โอกาสนี้กรมฯ จึงขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจและประชาชน ให้เลือกใช้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาผ่านช่องบริการออนไลน์ หรือ DBD e-Service เป็นหลัก เพื่อร่วมมือกันเว้นระยะห่างทางสังคม และลดจำนวนผู้ใช้บริการ ที่ต้องเดินทางออกจากสถานที่ทำงานหรือที่พัก เพื่อมารับบริการยังส่วนให้บริการของกรมฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคโควิด-19 หากมีผู้ใช้บริการมารวมกันจำนวนมาก ดังนั้นการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยที่สุดในขณะนี้” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!