fbpx
Breaking News

“ดีป้า” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ ๓

Onlinenewstime.com : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สานต่อภารกิจพัฒนา “ซีอีโอ ยุคดิจิทัล” หลังจากเปิดการอบรม “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) ทั้ง 2 รุ่น ล่าสุดเตรียมเปิดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 3 จำนวน 84  คน แบ่งเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 44 คนและภาคเอกชน จำนวน 40 คน เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 ปี ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจและมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การตอบรับเข้าร่วมการอบรมรวม 147 คนแล้ว

การอบรม Digital CEO รุ่นที่ 3 จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในทุกมิติ ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล และเกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำองค์กรแนวหน้า ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ

รวมถึงมีการศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่าย และการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศเยอรมณี ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 3 มีกำหนดการอบรมระหว่าง วันที่ 17 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2563  ผู้เข้าร่วมอบรม อาทิ นายกษาปณ์ เงินรวงนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์  นายคมสัน จำรูญพงษ์ นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ นายเฉลิม ประดิษฐ์อาชีพ นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต นายณรงค์ แผ้วพลสง นพ.ณรงค์ ธาดาเดช นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย  รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม พลอากาศตรีพันธ์ภักดี พัฒนกุล  นายศักรินทร์ ร่วมรังสี นายสุรพล เธียรสูตร นายประวิทย์ ธงชัยระวิวัฒน์ นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ นายรัชพล วงศ์สถิตพร นายศักดา เด่นแดนโดม เป็นต้น

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๓

รายชื่อภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ๔๔ คน

นางสาวกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านนโยบายและความมั่นคง
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นายกษาปณ์ เงินรวงผู้ช่วยผู้จัดการและเลขานุการธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายคมสัน จำรูญพงษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence & Innovation
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
นายเฉลิม ประดิษฐ์อาชีพผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงไทย
นางสาวชัชวริน โชติชูตระกูลผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นพ.โชคชัย ลีโทชวลิตผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นายณรงค์ แผ้วพลสงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๐นพ.ณรงค์ ธาดาเดชผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลอุดรธานี
๑๑นายณัฏฐา พาชัยยุทธผู้อำนวยการกองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๑๒นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
๑๓นายทวีศักดิ์ มโนธรรมDirector General of E-Government Center Ministry of Post and Telecommunications, Lao PDR
๑๔นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการรองประธาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๑๕นางสาวน้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย    
๑๖นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๗นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
๑๘นางสาวปณาลี วิเศษสุวรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
๑๙นายเผด็จ เจริญศิวกรณ์รองผู้จัดการใหญ่
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
๒๐นางสาวพรพรรณ ไพบูลย์วัฒนชัยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
๒๑นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยาผู้ช่วยผู้จัดการสายงานบริหาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๒๒รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
๒๓พลอากาศตรีพันธ์ภักดี พัฒนกุลรองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ 
๒๔นายมงคล วัลยะเสวีรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒)
การประปาส่วนภูมิภาค
๒๕นายยู่สิน จิตภากรรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา
๒๖นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรืองผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
กรมป่าไม้
๒๗นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๒๘นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโมผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๒๙นายศักรินทร์ ร่วมรังษีผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
๓๐นางศิริรุ่ง สุขศรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
๓๑นายศุภรัชต์ อินทราวุธผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
๓๒นายสมเกียรติ กิมาวหาผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๓๓นายสมคิด จันทมฤกรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๔นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุลผู้ช่วยเลขาธิการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๓๕นางสาวสุกัญญา สิริกาญจนากุลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๓๖นายสุชัย เจนพจนารถรองผู้อำนวยการวิชาการและแผน
องค์การจัดการน้ำเสีย
๓๗นางสุดาพร ไชยภูมิสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงไทย
๓๘นางสาวสุทิสา นาคเสนผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐
การประปานครหลวง
๓๙นายสุนันท์ พูลธนกิจรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
๔๐นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน 
๔๑นายเสกสรร เสริมพงศ์รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๔๒นายอธิปัตย์ บำรุงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
๔๓นางสาวอรดา เทพยายนรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๔๔นางสาวอลิสา คงทนรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

รายชื่อภาคเอกชน ๔๐ คน

๔๕ นางสาวอาทิชา เอนคสัมพันธ์ กรรมการผู้บริหาร
บริษัท ซีจีเคดี จำกัด
๔๖นางสาวกฤติกา ชัยสุพัฒนากุลประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด
๔๗นายกิตติคุณ โพธิวณากุลExecutive Vice President
บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๔๘นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด 
๔๙นายแซม ตันสกุลกรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด
๕๐นายณชพล สองทิศกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาร์ ที เอส 2003 จำกัด
๕๑นางณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุลประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๕๒นายดาลิปกุมาร ปาวากรรมการบริษัท
บริษัท ฮอฟเฟ็น เอเชีย จำกัด
๕๓นายดุสิต เต็งไตรรัตน์กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
๕๔นายเดช ศรีเฟื่องฟุ้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท อินทิเกรเทด อินไซด์ จำกัด
๕๕นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ
บริษัท เวชธานี จำกัด(มหาชน)
๕๖นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์Metro Business Director
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 
๕๗นายธนภร ธนวันต์กิตติผู้อำนวยการวางแผนกลยุทธ์
บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด  
๕๘นายอราคิน รักษ์จิตตาโภคหัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
๕๙นายธีระพงษ์ ลอรัชวีกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
๖๐นางบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุลกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด 
๖๑นางสาวแบรนด้า ชูประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
๖๒นายปฐมภพ สุวรรณศิริหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า 
๖๓นายประวิทย์ ธงชัยระวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด
๖๔นายปวิช ใจชื่นรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
๖๕นายพศิน กมลสุวรรณรองประธาน
บริษัท เคเอ็ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
๖๖นางสาวพิมพ์ชยา บุรินทร์เจริญผู้ก่อตั้ง
บริษัท เน็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด 
๖๗นางสาวพิมพ์ลักษณ์ กิจเลิศนภา ผู้บริหาร 
บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด 
๖๘นายพิศุทธิ์ อารีมิตรผู้อำนวยการอาวุโส
บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๖๙นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
๗๐นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)  จำกัด (มหาชน)     
๗๑นายรณยศ เลี้ยงอำนวยDeputy Chief Executive Officer
บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนสโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
๗๒นายรัชพล วงศ์สถิตย์พร Chief Information Officer
Central Group
๗๓นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
๗๔นายวสันต์ ติรางกูรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฟุล แอดแวนเทจ  จำกัด
๗๕นายวิสิทธิ์ เวียงนาค  Chief Technology Officer 
Acer Being Communication INC.
๗๖นายไวพจน์ หามาลาผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๗๗นายศรุต  วานิชพันธุ์Director of Sea (Thailand) 
๗๘นายศักดา เด่นแดนโดมประธานบริหาร
กลุ่มบริษัท แดนไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
๗๙นางสาวศิรินทรา จงพิพัฒนสุขกรรมการบริหาร
วัฒนาพานิช กรุ๊ป
๘๐นายสมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๘๑นายสหัสชัย อินลักษณะกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
๘๒นายสิริวิชญ์ มฤคพิทักษ์Senior Utilities Solution Manager บริษัท จีไอเอส จำกัด
๘๓นายสุภัค ลายเลิศกรรมการอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
๘๔นายสุวิทัศน์ สุรสิงห์โตทองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

——————————————————

*** ในการนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” รุ่นที่ ๓ ทุกท่านจะต้องรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศหลักสูตร ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!