fbpx
News Update

ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย คนใหม่ สมัยที่ 44

Onlinenewstime.com : คณะผู้บริหารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และนายกสมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สคว.) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยคนใหม่ สมัยที่ 44 (ปี 2564-2565) 

หลังจากรับมอบธงสัญลักษณ์ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 คนก่อน ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมที่จะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 64 มหาวิทยาลัย สู่ความก้าวหน้าตอบโจทย์การศึกษา พัฒนาเยาวชนและขีดความสามารถของประเทศในระดับสากล

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้ารับตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท) คนล่าสุด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นนักบริหารที่เปี่ยมประสบการณ์ และผลงานความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่ระดับสากลมากว่า 30 ปี

ทั้งยังเป็นหนึ่งในนวัตกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์ของประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริม ให้เกิดการตื่นตัวของงานวิจัยพัฒนาและความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา รวมทั้งดิจิทัลเฮลท์แคร์ อุตสาหกรรมเฮลท์เทคและหุ่นยนต์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง

ส่งเสริมการสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ทางด้านวิศวกรรมของไทย ให้เป็นวิศวกรระดับโลก (Global Engineer) และยกระดับความร่วมมือ ระหว่างภาคการศึกษาและผู้ประกอบการ / สตาร์ทอัพ เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายวิศวกรรมในประเทศ และระหว่างประเทศกับองค์กรนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้ประเทศไทยและคนไทยเป็นที่รู้จัก และยอมรับในความสามารถ และศักยภาพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของคนไทย, สมาคมและประเทศไทย บนเวทีวิชาการและการแข่งขันระดับโลก อาทิ โครงการวิจัยหุ่นยนต์ใต้น้ำสำรวจขั้วโลกใต้ สวทช. , งานประชุมนานาชาติหุ่นยนต์การแพทย์ (The International Advanced Medical Robotics Symposium), มหกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค และระดับโลก, การแข่งขัน Cybathlon โอลิมปิกสำหรับนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ, โครงการยกระดับวิศวกรรมศาสตร์สู่ระดับสากล (ABET) เป็นต้น

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.)คนใหม่ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ กล่าวว่า ภูมิทัศน์ของการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันและอนาคต เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากดิจิทัลดิสรัพชั่นและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และระบบเศรษฐกิจในสังคมวิถีใหม่ จึงเป็นความท้าทายของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) ที่จะร่วมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอนาคตของวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย ทั้งในด้านการศึกษา วิจัยพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 

ทั้งนี้สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) ก่อตั้งในปี 2542 มีเครือข่ายสมาชิกประกอบด้วย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 64 มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนจากทั่วประเทศ โดยเป็นองค์กรอิสระ ที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของไทยให้ก้าวหน้า และมีมาตรฐานสากล

ทำหน้าที่วางนโยบายในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสังคม ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ พร้อมกำหนดกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ เพื่อผดุงเกียรติ ศักดิ์ศรี คุณภาพและจริยธรรมของวิศวกร

ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและความก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งนี้ สควท. จะทำงานร่วมกับ สมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สคว.) ซึ่งมีภารกิจเป็นฝ่ายปฏิบัติการ ให้บรรลุเป้าหมายและแผนงานตามที่ สควท.กำหนดไว้

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!