fbpx
Breaking News

ชวน ‘สมาคมการค้า’ อบรมยกระดับศักยภาพองค์กร

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ชวนสมาคมการค้า ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าด้วย BSC”

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสมาคมการค้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าด้วย BSC” มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สมาคมการค้า มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการตามหลักสากล ดังนั้น สมาคมการค้าจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มพูนทักษะความรู้ ด้านการบริหารจัดการตามหลัก Balanced Scorecard หรือ BSC อันประกอบไปด้วย 4 มิติ คือ ผลสำเร็จตามพันธกิจ, ความสามารถในการบริหารจัดการ, คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร

ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ เวบไซต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 3187

อธิบดี กล่าวต่อว่า “การอบรมฯ ในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้สมาคมการค้าเกิดการพัฒนาองค์กร และใช้ประโยชน์จากการประเมินศักยภาพและปรับกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า พร้อมสร้างเครือข่าย ในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจที่เกี่ยวโยงกัน

อีกทั้ง สมาคมการค้าจะได้รับองค์ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการสมาคม ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นแกนกลาง ในการเสนอแนะเชิงนโยบาย แก่ภาครัฐ และร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็ง ระหว่างสมาคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงยังเป็นส่วนสำคัญ ในการเตรียมความพร้อม เพื่อประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2563 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในปีหน้านี้”

ปัจจุบันความร่วมมือและเครือข่ายของภาคธุรกิจ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ สมาคมการค้า จึงเป็นจุดศูนย์รวมของแต่ละภาคธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก โดยปัจจุบันประเทศไทยมีสมาคมการค้าจำนวน 2,996 สมาคม โดยเป็นสมาคมการค้า ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ และอยู่ภายใต้การดูแลของกรมฯ อยู่จำนวนทั้งสิ้น 1,306 สมาคม และยังคงดำเนินการอยู่ จำนวน 1,039 สมาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562)

“สุดท้ายนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประกวดสมาคมการค้า ที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าดีเด่นที่ มีการบริหารจัดการเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และเป็นการยกย่องผู้บริหารสมาคมการค้าด้วย ประกอบกับผลักดันสมาคมการค้าให้สามารถยกระดับสู่มาตรฐานสากล และเป็นสมาคมการค้าต้นแบบ (Best Practice) แก่สมาคมการค้ารายอื่นๆ ได้เดินตามต่อไป”

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!