fbpx
Breaking News

ชวนธุรกิจโลจิสติกส์ยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล รองรับการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของธุรกิจขนส่ง ให้มีความน่าเชื่อถือบนมาตรฐานสากล แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ การสัมมนาสร้างความรู้และทักษะการนำมาตรฐาน ISO 9001 ไปใช้ดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ประเมินศักยภาพและให้คำปรึกษาโดยตรง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า “เมื่อเร็วๆ นี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้วิเคราะห์ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตในช่วงที่ผ่านมา และเปิดเผยธุรกิจดาวเด่นที่น่าจับตามองในปี 2564

โดยกลุ่มธุรกิจที่ถือว่ามาแรง และมีแนวโน้มผลประกอบการที่เติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นอันดับต้นๆ คือ ธุรกิจด้านขนส่งโลจิสติกส์และบรรจุภัณฑ์ อาทิ รับส่งเอกสารและสิ่งของ (Delivery) ขนส่งโลจิสติกส์ (Logistic) และออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของผู้บริโภค ที่หันมาซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา

 อธิบดี กล่าวต่อว่า “กรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ รองรับการขยายตัวในธุรกิจกลุ่มนี้ ซึ่งในอนาคต ธุรกิจจะเป็นการแข่งขันด้วยคุณภาพการบริหารจัดการ และความน่าเชื่อถือที่ผ่านรับรองจากมาตรฐานสากล จึงได้จัดโครงกา รยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2564 ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมได้แก่

  1. กิจกรรมสัมมนาหัวข้อ “แนวทางการนำระบบมาตรฐาน ISO 9001 ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ” มีกำหนดจัดจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์ เช่น ตัวแทนรับจัดสินค้า, ผู้ให้บริการขนส่ง, ให้เช่า   คอนเทนเนอร์/คลังสินค้า และให้บริการพิธีการศุลกากร เป็นต้น
  2.  กิจกรรมพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ให้มีระบบการบริหารจัดการและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารคุณภาพและขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001 รวมถึง มีผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการให้คำปรึกษาได้อย่างตรงจุด และเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์ มีกรรมการผู้มีอำนาจ/หุ้นส่วนผู้จัดการอย่างน้อย 2 ใน 3 เป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และไม่เคยผ่านการรับรอง ISO 9001 ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ

“สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามที่กำหนด ผ่าน เว็บไซต์ เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5955 อีเมล์

ทั้งนี้ “จากข้อมูลปี 2563 มีผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการพัฒนาโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) แล้วจำนวนทั้งสิ้น 643 ราย” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!