fbpx
Breaking News

ชป. เผยความก้าวหน้าพัฒนาโดรน “ธารทิพย์ 01-33” มุ่งเสริมภารกิจงานชลประทาน

Onlinenewstime.com : กรมชลประทาน เผยความก้าวหน้า ในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ “ธารทิพย์ 01-33” เครื่องมือสำรวจบินถ่ายภาพ และผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการชลประทาน มุ่งสนับสนุนภารกิจงานชลประทาน สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างสูงสุด

คุณจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน เดินหน้าวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ โดยได้เริ่มต้นพัฒนา อากาศยานไร้คนขับ “ธารทิพย์ 01-33” ขึ้นใช้งานเอง เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสำรวจบินถ่ายภาพ และผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการชลประทาน

นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานแผนที่สากล ASPRS 2014 สามารถใช้สนับสนุนภารกิจงานชลประทานได้หลายด้าน

 อย่างไรก็ดี ในอนาคต กรมชลประทาน จะมีแผนที่ภาพถ่ายที่พัฒนาจากอากาศยานไร้คนขับ “ธารทิพย์ 01-33” ด้วยระบบการขึ้นลงทางดิ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ในพื้นที่จำกัด จากเดิมที่ใช้ระบบการขึ้นและลงจอดแบบ Semi auto โดยใช้นักบินควบคุมการนำอากาศยานขึ้น และมีผู้ช่วยนักบินในการโยนอากาศยานขึ้น (Hand launch) และลงจอดด้วยการใช้อกกระแทก (Bentleylanding)

นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มระบบการทำงานแบบ PPK (Post-Processing Kinematic) ทำให้มีความละเอียดถูกต้องเชิงตำแหน่งยิ่งขึ้น  รวมไปถึงมีแนวทางการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับแบตเตอรี่ เพื่อให้อากาศยานสามารถปฏิบัติงานบินสำรวจถ่ายภาพในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับการสนับสนุนภารกิจงานชลประทาน ในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบัน กรมชลประทาน ได้นำอากาศยานไร้คนขับ “ธารทิพย์ 01-33” มาใช้ประโยชน์หลายด้าน ได้แก่

  1. บินสำรวจถ่ายภาพติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสำรวจความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ
  2. บินสำรวจถ่ายภาพบริเวณพื้นที่โครงการชลประทานต่าง ๆ ที่เตรียมเปิดโครงการงานก่อสร้าง
  3. บินสำรวจถ่ายภาพเพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยทรัพย์สินให้แก่ราษฎ
  4. บินสำรวจถ่ายภาพเพื่อนำข้อมูลสำรวจสร้างแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!