fbpx
Breaking News

คุมเข้มคุณภาพน้ำพื้นที่เปราะบาง ‘แหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนแรงงานต่างด้าว’

Onlinenewstime.com : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และประปาเทศบาล เฝ้าระวังและรักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะในพื้นที่เปราะบาง ทั้งในแหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวหนาแน่น เพื่อรองรับการเปิดประเทศ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเตรียมเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว กรมอนามัย ได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตน้ำประปาทั้งการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และประปาเทศบาล ให้รักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวหนาแน่น ควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง

โดยตรวจสอบระดับความเข้มข้น  คลอรีนอิสระของน้ำประปาในระบบจ่าย ให้มีไม่ต่ำกว่า 0.5 ppm. ตลอดเวลา เนื่องจากการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรค  ยังจำเป็นที่จะต้องรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับการเปิดประเทศในครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะเรื่องน้ำสะอาด ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญทั้งการอุปโภคและบริโภค

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้จัดทำคำแนะนำในการดูแลคุณภาพน้ำประปา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม กำกับ ดูแล และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ในช่วงการเกิดโรคโควิด 19 ดังนี้

1) แหล่งน้ำดิบ ดูแลรักษาความสะอาดตามปกติ ไม่ให้มีขยะโดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ที่ใช้แล้ว หากพบบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งน้ำดิบ ต้องกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลทันที

2) ระบบผลิตน้ำประปา ควบคุมกระบวนการผลิตตามแนวทางปกติ เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำประปาตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพิ่มปริมาณความเข้มข้นของคลอรีน ในกระบวนการฆ่าเชื้อโรค ให้มีคลอรีนอิสระคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm.) ที่ต้นทางของน้ำประปา

3) ระบบการจ่ายน้ำ ดูแลระบบท่อจ่ายน้ำ ไม่ให้แตก รั่ว หากพบ ให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที และเฝ้าระวังปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ให้มีไม่ต่ำกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm.)

4) เจ้าหน้าที่ดูแลกระบวนการผลิตน้ำประปา ต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เช่น หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างในการติดต่อประสานงานกันอย่างน้อย 1-2 เมตร หากมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือพบอาการมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ครั่นเนื้อตัว ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหน่วยงานและไปพบแพทย์

5) อาคารสถานที่ผลิตน้ำประปา ต้องดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ผลิตน้ำประปาให้สะอาดอยู่เสมอ ตามมาตรการ 5 ส.

ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้น้ำประปาอาจจะได้กลิ่นอ่อน ๆ ของคลอรีน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตราย และสามารถกำจัดได้โ ดยเปิดน้ำประปาใส่ถังพักน้ำทิ้งไว้ หรือเพิ่มระบบการกรองด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) เพื่อดูดซับคลอรีนออกจากน้ำประปา ก็จะสามารถกำจัดกลิ่นคลอรีนได้เช่นกัน” รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!