fbpx
News update

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เล็งปรับหลักสูตรเน้นเรื่องวัคซีน- ริเริ่มสอบออนไลน์

Onlinenewstime.com : วิกฤต COVID-19 นับเป็นวิกฤตสำคัญ ซึ่งเป็นการทดสอบความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน รวมถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น จากที่เราต้องพบกับความยากลำบากในยามนี้ด้วยกัน ว่าจะฝ่าฟันต่อไปได้เพียงใด

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรกิจ นาทีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่าวิกฤต COVID-19 ทำให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของเรื่องของวัคซีน และการจัดการโรคระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางสาธารณสุขทุกวิชาชีพ รวมถึงเภสัชกร จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง

ซึ่งที่ผ่านมาการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องวัคซีนเท่าที่ควรทางคณะฯ จึงได้วางแผนจะปรับหลักสูตรเพิ่มเติม ทั้งในส่วนปริมาณ และความลึก ในเรื่องของการสอนเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนให้มากขึ้น เพื่อที่จะให้นักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมที่จะออกไปให้ความรู้ ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป ให้ได้ทราบถึงหลักการพื้นฐานในการป้องกันตัวเอง รวมถึงประโยชน์และอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากวัคซีนรูปแบบต่างๆ

ส่วนอีกเรื่องที่กำลังจะดำเนินการต่อไป เพื่อต่อยอดจากที่ผ่านมา ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปทำให้กระบวนการสอนออนไลน์สามารถทำได้อย่างปลอดภัย โดยการริเริ่ม “เรียนแล็บออนไลน์” เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทักษะทางห้องปฏิบัติการ ด้วยการจัดหาอุปกรณ์และน้ำยาที่ปลอดภัย พร้อมคู่มือส่งให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองกับคลิปวีดิทัศน์ ที่ใช้เป็นสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในส่วนของนักศึกษาและอาจารย์ ในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาในรูปแบบใหม่ดังกล่าว

ก้าวต่อไปจะได้มีการ “ทดลองสอบออนไลน์” เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยเป็นการทดลองสอบที่ไม่ได้ใช้เป็นคะแนนจริงหรือข้อสอบจริง แต่จะเป็นการทดสอบระบบก่อนและหลังการเรียนออนไลน์ จากนั้นค่อยเดินหน้าทำการสอบจริงในวิชาเบื้องต้นประมาณ 2 – 3 วิชาก่อน จนเกิดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมากพอ จึงจะขยายผลไปใช้ในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป

ในฐานะบุคลากรทางวิชาชีพเภสัชกร บทบาทหลัก คือ การส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน และในฐานะสถาบันอุดมศึกษาทางเภสัชศาสตร์ เราจะไม่ทำให้คุณภาพการเรียนการสอนย่อหย่อนลงไปเช่นกัน แม้จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตินี้ก็ตาม

นอกจากนี้ บทความออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวเรื่องยาและสมุนไพรน่ารู้ ที่จัดทำโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ยังคงมีให้บริการประชาชน และติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th

error: Content is protected !!