fbpx
News update

คณะผู้บริหาร“ดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตรฯ”รุ่นที่3 ศึกษาดูงาน คูโบต้าฟาร์ม

Onlinenewstime.com : นายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่าย Business Value Creation บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดให้การต้อนรับ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 3 อาทิ นางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ  ดร.จรวยพรภัทร  ลีสมสิริ   นายชวลิต หวังธำรง นายวิภู รักษ์นภาพงศ์ เป็นต้น

เพื่อศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต คูโบต้าฟาร์ม ฟาร์มที่สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ระดับภูมิภาคอาเซียนและเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาประยุกต์ใช้ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ณ คูโบต้าฟาร์ม
จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

error: Content is protected !!