fbpx
News update

ข้อมูลจากดาวเทียมชี้ ตาก เชียงใหม่ ลำปาง เสี่ยงสูงเกิดไฟป่า  ช่วงวันที่ 7 – 13 มีนาคม

Onlinenewstime.com : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า

ในช่วง 7 วันนี้ มี 3 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่ามากที่สุด ได้แก่ ตาก เชียงใหม่ และลำปาง ตามลำดับ

โดยในสัปดาห์นี้ทั้ง 17 จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือล้วนมีตัวเลขคาดการณ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า

แต่พื้นที่เสี่ยงสูงเกิดไฟป่านั้นยังคงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์เหมือนเช่นเคย รองลงมาคือพื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ

สาเหตุนั้นอาจเกิดจากการเผาในกิจกรรมการเกษตร การเผาเพื่อหาของป่า หรือการเผาเพื่อล่าสัตว์ จนทำให้เกิดการลุกลาม เป็นต้น

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THOES-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ คาดการณ์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

โดย GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
.

error: Content is protected !!