fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร ‘เทคนิคการบริหารสินเชื่อ และการระงับข้อพิพาททางเลือก สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ’

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ เปิดอบรมหลักสูตร ‘เทคนิคการบริหารสินเชื่อ และการระงับข้อพิพาททางเลือก สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ’

เปิดโอกาสให้สถาบันการเงิน ผู้รับหลักประกัน ผู้บังคับหลักประกัน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมฯ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ทาง www.dbd.go.th หัวข้อ อบรม/สัมมนา อบรมวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียงวันละ 100 ท่านเท่านั้น

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสถาบันการเงิน ผู้รับหลักประกัน ผู้บังคับหลักประกัน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารสินเชื่อ และการระงับข้อพิพาททางเลือก สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

รับสมัครผ่านทาง www.dbd.go.th หัวข้อ อบรม/สัมมนา ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับสมัครจำนวนจำกัดเพียงวันละ 100 ท่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 และอบรมฯ ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

หัวข้อการอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน ประกอบด้วย

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 อบรมหัวข้อ * การพิจารณา
ทรัพย์หลักประกันแต่ละประเภท และ * การพิจารณาสินเชื่ออย่างมีธรรมาภิบาล โดยอาจารย์วสันต์ เอกนุ่ม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนอิสระ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 หัวข้อ * การระงับข้อพิพาททางเลือก * การแชร์ประสบการณ์การทำคดี * แนะนำระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) และ * จำลองสถานการณ์การประนอมข้อพิพาท โดยวิทยากรจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ประกอบด้วย คุณมัชฌิมธร คัมภิรานนท์ รองผู้อำนวยการฯ คุณรุ่งตะวัน ทิพย์รอด หัวหน้าทีมบริหารงานลูกค้า และคุณเพชรลดา พึ่งประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย

การอบรมฯ ดังกล่าว จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสำคัญของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ หลักการพิจารณาทรัพย์หลักประกันแต่ละประเภท การให้สินเชื่ออย่างมีธรรมาภิบาล เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่สัญญา สร้างบรรยากาศที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

และกรณีหากเกิดข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาก็มีทางเลือกในการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้ในการระงับข้อพิพาททางกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ จะทำให้คู่สัญญา คือ ผู้รับหลักประกันและผู้ให้หลักประกัน สามารถเจรจาตกลงระงับข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องเสียเวลาฟ้องคดี และสืบพยาน

ลดภาระค่าใช้จ่ายของคู่สัญญาที่ไม่ต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล อีกทั้งยังเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางการค้าของคู่สัญญาอีกด้วย

จุดเริ่มต้นของการอบรมฯ ในครั้งนี้ เกิดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ได้รับคำถามหรือข้อหารือเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ การพิจารณาทรัพย์หลักประกันแต่ละประเภท และกระบวนการบังคับหลักประกันเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากพบข้อจำกัดในทางปฏิบัติ อันเนื่องมาจากธุรกิจมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ทำให้ผู้รับหลักประกันมีความกังวลในการพิจารณาให้สินเชื่อ หรือดำเนินการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปอย่างล่าช้า

และเมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันหากผู้รับหลักประกันขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่สามารถบังคับหลักประกันได้เอง ก็จะเลือกฟ้องเป็นคดีแพ่งทั่วไปมากกว่าฟ้องเป็นคดีหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และอาจส่งผลให้เกิดข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาได้

ดังนั้น กรมฯ จึงจัดอบรมฯ ขึ้น เพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น และสร้างการรับรู้แก่สถาบันการเงิน ผู้รับหลักประกัน ผู้บังคับหลักประกัน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ให้ทราบถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาททางเลือกในช่องทางต่างๆ โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาท

ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินกระบวนการของการไกล่เกลี่ยการระงับข้อพิพาท กลยุทธ์ในการเจรจา และการโน้มน้าวเพื่อสร้างความเป็นมิตรระหว่างคู่สัญญา และประโยชน์ที่ได้รับจากการระงับข้อพิพาททางเลือกนอกศาล

นอกจากนี้ ในวันอบรมฯ จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจฟู้ดทรัค ณ บริเวณลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้เห็นถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจฟู้ดทรัค ซึ่งอาจเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจฟู้ดทรัคเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากขึ้น

ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสถาบันการเงิน ผู้รับหลักประกัน ผู้บังคับหลักประกัน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ‘เทคนิคการบริหารสินเชื่อ และการระงับข้อพิพาททางเลือก’

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ทาง www.dbd.go.th หัวข้อ อบรม/สัมมนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 4944 e-Mail : Stro@dbd.go.th สายด่วน 1570 www.dbd.go.th 

error: Content is protected !!