fbpx
News Update

กยศ. เผยรายชื่อ 25 อันดับของสถานศึกษา ที่ชำระหนี้ดีที่สุด

Onlinenewstime.com : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยพะเยามีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า “กองทุนได้จัดอันดับข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวน 313 แห่ง พบว่ามีอัตราเงินต้นค้างชำระเฉลี่ย 61% และเมื่อพิจารณาจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีจำนวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้มากกว่า 2,000 ราย พบว่าสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ

โดยมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา และมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับคือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยเรียงตามลำดับมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยพะเยา 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา4.มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่6.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7.มหาวิทยาลัยมหิดล  8.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  10.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 14.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
15.มหาวิทยาลัยบูรพา16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
17.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19.มหาวิทยาลัยแม่โจ้  20.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 22.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์24.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
25.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ทั้งนี้ สถานศึกษามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างวินัยและปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ โดยกองทุนขอชื่นชมสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานกองทุนและมีส่วนในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม จนทำให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง

ปัจจุบัน กองทุนได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6,284,005 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 702,309 ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 986,668 ราย ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,669,129 ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,559,421 ราย และผู้กู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 68,787 ราย

สำหรับผลการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจำนวน 638,132 ราย รวมเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 38,879 ล้านบาท และสำหรับผลการรับชำระหนี้ในปีงบประมาณ 2565 กองทุนได้รับชำระเงินคืนแล้วกว่า 27,844 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด  

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!