fbpx
News update

TOP 5 สินค้า ‘เกษตรและอาหาร’ ส่งออกของไทย

Onlinenewstime.com : ภาพรวมของ 5 อันดับแรก “สินค้าเกษตรและอาหาร ในเชิงปริมาณ”  ระหว่างปี 2560 – 2562 ตามลำดับดังนี้   อันดับหนึ่ง กลุ่มข้าวและผลิตภัณฑ์  อันดับสอง มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ผลไม้และผลิตภัณฑ์ และเครื่องดื่ม 

5 อันดับ “สินค้าเกษตรและอาหาร” ส่งออก ปี 2560-2562 ในเชิงปริมาณ

โดยในปี 2562 การส่งออกกลุ่มข้าวและผลิตภัณฑ์ ที่ครองอันดับหนึ่งติดต่อกันมา 2 ปี ถูกสินค้ากลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ขึ้นมาแทนเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งปริมาณการส่งออกข้าวจากเฉลี่ย 1 หมื่นล้าน กก. ลดลงเหลือ 7.9 พันล้าน กก.

นอกจากนั้น ภาพรวมของปริมาณการส่งออกสินค้า 5 อันดับแรก ยังลดลง โดยตัวเลขจากปี 2561 ถึงปี 2562  ลดลง 4.3 พันล้าน กก.    

เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันคือระหว่าง ม.ค. – เม.ย. 62 กับ 63 พบว่า 5 อันดับแรกมีปริมาณลดลงประมาณ 1.5 พันล้าน กก.        

5 อันดับมูลค่า “สินค้าเกษตรและอาหาร” ส่งออก ปี 2560-2562

เมื่อมองในมุมของ “มูลค่า” การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร  5 อันดับแรก ที่มีมูลค่าสูงสุด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ข้าวและผลิตภัณฑ์  ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณท์จากสัตว์ และน้ำตาลและผลิตภัณฑ์

 “ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ” ครองมูลค่าสูงสุด ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 – 2562

อย่างไรก็ตามภาพรวมของมูลค่าการส่งออก “สินค้าเกษตรและอาหาร” มีอัตราลดลง 3% ในปี 2561 และ 9% ในปี 2562        

เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันคือระหว่าง ม.ค. – เม.ย. ปี 2562 กับ ปี 2563 พบว่า 5 อันดับแรก มีมูลค่าลดลงประมาณ 3.1% หรือประมาณ 7.1 พันล้านบาท  

error: Content is protected !!