fbpx
News update

THE World University Rankings จัด 10 อันดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2020

Onlinenewstime.com : สถาบัน Times Higher Education (THE) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่สถาบันการวิจัยชั้นนำระดับโลก จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี  2020  หรือ THE World University Rankings 2020 จากจำนวน 1,400 มหาวิทยาลัย จาก 92 ประเทศ โดยใช้มาตรฐานตัวชี้วัดซึ่งประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาทั่วโลก

ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยของโลกด้านวิศวกรรม 10 อันดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไทย (General Engineering) ได้แก่อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คะแนน 36.4), อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (คะแนน 34.2), อันดับ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คะแนน 31.6), อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (คะแนน 28.3)

ถัดไปเป็นอันดับ 5 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (คะแนน 27.3), อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คะแนน 26.7), อันดับ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คะแนน 25.2), อันดับ 8 สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คะแนน (24.9), อันดับ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คะแนน24.0), อันดับ 10 มหาวิทยาลัยนเรศวร (คะแนน 23.4)

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะวิศวะมหิดลมุ่งมั่นก้าวสู World-Class Engineering ด้วยงานวิจัยพัฒนาและผลิตวิศวกรหลายสาขา รองรับการศึกษาศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นพลังร่วมพัฒนาโดยตอบโจทย์ประเทศไทยและโลกแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน  การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม จำเป็นต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถผสมผสานวิศวกรรมาสตร์ และพหุศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนมีทักษะทางสังคม หรือ Soft Skills พร้อมไปกับการอัพเดทองค์ความรู้ทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับคนทำงาน (Reskill)  และการยกระดับเพิ่มเติมความรู้แก่คนทำงาน ได้สร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีใหม่ (Upskill)

error: Content is protected !!