fbpx
News update

ททท. จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวอินเดีย ฉลองวันแรก “ฟรีวีซ่า” ผู้โดยสาร 204 ที่นั่ง เร่งกระตุ้นตลาดใช้จ่ายสูงจาก ต่างประเทศ

ในโอกาสที่รัฐบาลไทยประกาศมาตรการ ยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน หนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียและไต้หวัน พร้อมเตรียมอัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดศักยภาพจากอินเดีย คาดการณ์ส่งผลดีนักท่องเที่ยวอินเดียมาเยือนไทยปีนี้สูงถึง 1.6 ล้านคน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้อนุมัติยกเว้นการตรวจลงตรา สำหรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียและไต้หวัน ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 – 10 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็น 2 ตลาดเป้าหมายหลักในต่างประเทศที่มีศักยภาพ และมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง

เพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเยือนประเทศไทยในช่วง ปลายปี 2566 จนถึงต้นปี 2567 ที่เป็นช่วงไฮซีซั่นของนักท่องเที่ยวอินเดีย อันจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการได้เป็นอย่างดี

สำหรับปี 2566 นี้ ททท. ตั้งเป้าหมายจะมีนักท่องเที่ยวจากอินเดียเดินทางมายังประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 1,425,000 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 จากปี 2565 และคาดว่าจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 58,500 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามจากมาตรการ Visa Exemption คาดว่าจะเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเลือก เดินทางมายังประเทศไทย ทั้งสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่และกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนประเทศไทย เป็นครั้งแรก (First Visit) โดยมั่นใจว่ามาตรการนี้ จะช่วยกระตุ้นให้จำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางมา ประเทศไทยเมื่อสิ้นสุดปี 2566 สูงถึง 1.6 ล้านคน สร้างรายได้ไม่ต่ากว่า 65,600 ล้านบาท

error: Content is protected !!