fbpx
News update

บอร์ดสมาคมประกันวินาศภัยไทย แต่งตั้ง “ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ” เป็น ผู้อำนวยการบริหารคนใหม่

Onlinenewstime.com : สมาคมประกันวินาศภัยไทย (22 กันยายน 2566): รายงานข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2566-2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

ได้มีมติแต่งตั้ง  ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย คนใหม่ แทนนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2570

error: Content is protected !!