fbpx
News update

บสย. สุดปลื้ม คว้าคะแนน ITA ประจำปี 2566 ระดับผ่านดี  97.59  คะแนน

Onlinenewstime.com : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สุดปลื้ม คว้าคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  97.59 คะแนน จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทรัฐวิสาหกิจ ก้าวสู่อันดับ 7 ของหน่วยงานประเภท รัฐวิสาหกิจ และก้าวขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs)   

วานนี้ (10 ส.ค.) สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทรัฐวิสาหกิจ

โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้คะแนนประเมินรวมทั้งสิ้น  97.59 คะแนน สูงสุดนับตั้งแต่ บสย. เข้ารับการประเมิน และยังสามารถทำคะแนนประเมินได้เพิ่มขึ้นถึง 3.74 คะแนน

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ของบุคลากรของ บสย. ที่ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดัน สู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจลำดับต้น ๆ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดทั้ง 10 ด้าน คือ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อำนาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

6. คุณภาพการดำเนินงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 9. การเปิดเผยข้อมูล และ 10. การป้องกันการทุจริต  

ผลคะแนนโดดเด่น ได้แก่ 1. ด้านการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ (OIT) ได้ 100 คะแนนเต็ม 2. ด้านการวัดการรับรู้ของพนักงาน (IIT) ได้ 98.50 คะแนน  3. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบด้วยตัวเอง (EIT ส่วนที่ 1) ได้ 91.15 คะแนน  4. ป.ป.ช. เป็นผู้เก็บข้อมูล (EIT ส่วนที่ 2) ได้ 95.79 คะแนน

ซึ่งจากผลคะแนนรวมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 97.59 คะแนนในปีนี้ ส่งผลให้ บสย. ได้ปรับสถานะในลำดับที่ดีขึ้น โดยก้าวจากลำดับที่ 6 เป็นลำดับที่ 3 ของกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs) ก้าวเป็นลำดับ 4 ของกระทรวงการคลัง และก้าวขึ้นจากลำดับที่ 26 เป็นลำดับที่ 7 ของกลุ่มรัฐวิสาหกิจ 

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวว่า ผลคะแนนที่ได้ในปีนี้ สะท้อนความมุ่งมั่น ทุ่มเท การบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายงาน เพื่อก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ของ บสย. ภายใต้แนวคิด TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs  ยกระดับองค์กร สู่ความเป็นเลิศ โดยเพิ่มสรรถนะการทำงาน ปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงานของ บสย. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

error: Content is protected !!