fbpx
News update

บสย. ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566

Onlinenewstime.com : นายเอด วิบูลย์เจริญ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566

พร้อมด้วยนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการ บสย. นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. และผู้บริหารระดับสูง

โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 18 บสย. สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

error: Content is protected !!