fbpx
News update

บสย. ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหาร จัดทำแผนวิสาหกิจ 2567-2571

Onlinenewstime.com : นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการระดับผู้บริหาร (VP Workshop) เพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจประจำปี 2567 – 2571 และแผนปฏิบัติการปี 2567

โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกฝ่ายงานเข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมพิจารณาประเด็นความท้าทายและโอกาส เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์เบื้องต้น ณ โรงแรมนิกโก ทองหล่อ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

สำหรับการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ บสย. มุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน โดยขยายช่องทางการค้ำประกันสินเชื่อ ผ่าน Digital Platform เพื่อเพิ่มโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (SMEs’ Gateway)

ควบคู่ไปกับขยายบทบาทการให้ความรู้และคำปรึกษาทางการเงินและธุรกิจให้กับ SMEs รวมถึงพัฒนาองค์กรโดยนำเทคโนโลยี Digital มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรองรับแนวโน้มของผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ทำธุรกรรมผ่านออนไลน์มากขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2566 บสย. เน้นย้ำการทำงานที่รวดเร็ว รอบคอบ ภายใต้ค่านิยม TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs โดย T: Think Innovatively : กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง C : Connectivity สร้างเครือข่าย สร้างความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ G : Good Governance ยึดมั่นธรรมาภิบาล ยึดมั่นบริหารความเสี่ยง ยึดมั่นดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม Fast : รวดเร็ว รอบคอบ อย่างรอบรู้ First : ที่หนึ่งให้บริการ ที่หนึ่งให้คำปรึกษา ที่หนึ่งในใจ SMEs

โดยมุ่งเน้น 5 พันธกิจหลัก ได้แก่ 1. พัฒนาศักยภาพ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทั้งระบบ 2 .ผลักดัน SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรมทางการเงิน

3. เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจครบวงจรสำหรับ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย 4. ยกระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากอย่างบูรณาการ 5. ส่งเสริมการดำเนินงานที่โปร่งใสในทุกระดับองค์กรอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!