fbpx
News update

SAMYAN SmartCity เดินหน้าเมืองต้นแบบ ติดตั้ง EV Charging Station 87 หัวชาร์จครอบคลุมทั้งย่านใจกลางเมือง

Onlinenewstime.com : PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ) ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด ติดตั้งสถานีอัดประจุฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารสาธารณะ เปิดให้บริการแล้ว 27 สถานี รองรับการชาร์จพร้อมกันได้ 87 คัน ทั่วทั้งย่าน สามย่าน และ สยามสแควร์ ตั้งเป้าครบ 200 หัวจ่ายในปีหน้า

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยมลพิษในอากาศ ลดภาวะเรือนกระจกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ของรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

โดยโครงการ ติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SAMYAN Smart City ที่มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ให้สร้างสรรค์คุณค่าแก่ชุมชนและสังคมผสานคุณภาพชีวิตและธุรกิจ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการดำรงชีวิตที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยอย่างยั่งยืน

PMCU ได้สนับสนุนให้มีการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าขึ้นบนพื้นที่ย่านสามย่าน และ สยามสแควร์เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้บริการและคนในพื้นที่ ด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

ปัจจุบัน ติดตั้งแล้ว 27 สถานี จำนวน 87 หัวชาร์จ AC Charger 70 หัวจ่าย DC Charger 17 หัวจ่าย ครอบคุลมพื้นที่ทั้งย่าน อาทิ โครงการ SIAMSCAPE (อาคารเปิดใหม่) / อาคารวิทยกิตติ์ (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) /ลานจอดรถหลังสยามสแควร์วัน/ โรงแรมNOVOTEL/ MBK Center/จามจุรีสแควร์/ Block 28 CU Terrace / อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ / CU Sport Zone / Dragon Town / สามย่านมิตรทาวน์ / ปั้ม ปตท. ถนนพระราม 4 เป็นต้น

error: Content is protected !!