fbpx
News update

SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านโจรก อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

Onlinenewstime.com : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายอุดม พลสมบัตินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านโจรก อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมี พลอากาศเอก จอม   รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

ซึ่ง บสส. ได้ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของกองทุนพระดาบสสัญจร และทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 24 ทุนๆ ละ 2,000 บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อีกด้วย

error: Content is protected !!