fbpx
News update

SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช ช่วยผู้ป่วยในชนบท ถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล

Onlinenewstime.com : นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ และ นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 500,000 บาท

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นผู้รับมอบเพื่อนำใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ จำนวน 21 แห่ง ได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของประชาชนในชนบท ถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล

รวมทั้งเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพฯ

นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจของ SAM ในฐานะเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ภาครัฐที่เป็นเครื่องมือสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ มีบทบาทสำคัญและเป็นหนึ่งวงล้อฟันเฟืองหลักในแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมามากกว่า 20 ปี เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้า ที่กำลังเดือดร้อนและประสบปัญหาด้านเครดิต ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ป่วยทางการเงิน

ส่วนการบริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยทางร่างกายและต้องการการรักษาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ SAM เช่นกัน

ทั้งนี้  ปรัชญาการดำเนินงานของ SAM นำหลักคิดจากโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9   “โครงการแก้มลิง” ที่เปรียบเสมือนการดูดซับหนี้เสียของประเทศมาเก็บไว้บ่อพัก “บ้าน SAM” และบำบัดหนี้เสียเหล่านั้น

ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ และบริหารสินทรัพย์เหล่านั้นให้มีคุณภาพผ่าน “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและประสบปัญหาด้านเครดิต ให้สามารถกลับมาพลิกฟื้น อยู่รอด อยู่ได้ อยู่เติบโต อยู่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

error: Content is protected !!