fbpx
News update

ปตท.สผ. “เพาะ” ความสุข “ปลูก” ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้กว่า 7,600 ต้น ในโอกาสครบรอบ 38 ปี

Onlinenewstime.com : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. จัดกิจกรรม From We to World Planting Day 2023“เพาะ” ความสุข “ปลูก” ความยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี

โดยผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมปลูกต้นไม้ในหลายพื้นที่กว่า 7,600 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อน เพื่อส่งต่อความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม From We to World Planting Day 2023จัดขึ้น ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ และในพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.สผ. ได้แก่ โครงการเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร โครงการพีทีทีอีพี 1 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสินภูฮ่อมจังหวัดอุดรธานี โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา และโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนอง

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง EP Net Zero ของ ปตท.สผ. ซึ่งตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 โดยหนึ่งในแนวทางดังกล่าว คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าบกและป่าชายเลน โดยมีเป้าหมายในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกสะสมกว่า 2 ล้านตันในปี 2593

error: Content is protected !!