fbpx
News update

คปภ. แต่งตั้งรองเลขาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มีผลวันที่ 1 พ.ค. 67

1. นายอาภากร  ปานเลิศ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ด้านกำกับ เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ทั้งนี้ นายอาภากร  ปานเลิศ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกำกับ

2. นางสาวชญานิน  เกิดผลงาม ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนา ทั้งนี้ นางสาวชญานิน  เกิดผลงาม เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนา

3. นางมยุรินทร์  สุทธิรัตนพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทั้งนี้ นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร ก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

error: Content is protected !!