fbpx
News update

เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์  พัฒนา PromptBiz  ช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่ออย่างยั่งยืน

Onlinenewstime.com : เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์  ผู้พัฒนาระบบ “PromptBiz” ภายใต้โครงการ Smart Financial and Payment Infrastructure for Business ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนธุรกรรมการค้าดิจิทัลแบบครบวงจร

เดินหน้าให้บริการสนับสนุนการส่งและรับเอกสารแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการชำระเงิน รวมถึงการแลกเปลี่ยนใบเสร็จรับเงิน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ ช่วยลดต้นทุน เปลี่ยนการส่งเอกสารต่างๆ ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ ลดการปล่อยคาร์บอนฯ สู่ชั้นบรรยากาศของโลกได้อย่างมหาศาล

พร้อมเชื่อมต่อระหว่างภาคธุรกิจ ภาคการเงินธนาคาร และภาครัฐ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และวางรากฐานเสถียรภาพทางการเงินดิจิทัลของประเทศ

เมื่อรูปแบบการชำระเงินดิจิทัลสำหรับภาคประชาชนอย่าง พร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งได้รับการพัฒนาจาก บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ถึงเวลาแล้วที่จะเดินหน้าขยายขีดความสามารถของระบบการชำระเงินและธุรกรรมดิจิทัลของภาคธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่าน PromptBiz โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินสำหรับภาคธุรกิจที่สนับสนุนการปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

ให้บริการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า รวมถึงข้อมูลการชำระเงินสำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจในประเทศ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

ระบบ PromptBiz ประกอบไปด้วยบริการ Digital Trade and Payment และบริการ Digital Supplychain Finance   ซึ่งในส่วนบริการ Digital Trade and Payment จะรองรับการให้บริการวางบิล หรือเรียกเก็บเงินตามใบแจ้งหนี้ (e-Invoice) ทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งใบกำกับภาษี (e-Tax Invoice) การชำระเงินพร้อมข้อมูลที่ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินกับรายการเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมไปถึงการส่งใบเสร็จรับเงิน (e-Receipt)

ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างมาก เพิ่ม Efficiency ส่งเสริมให้เกิดธุรกรรมการค้าและการชำระเงินแบบครบวงจรที่เชื่อมโยงระหว่างธนาคารและแพลตฟอร์มธุรกิจอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน

และยังสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เชื่อถือได้ ช่วยสร้างให้ธุรกิจมี Digital Footprint เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลธุรกรรมการค้าและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

รวมทั้งยังให้บริการ Digital Supplychain Finance ซึ่งเป็นการนำข้อมูลจากบริการด้านการค้าและการชำระเงิน เช่น Invoice หรือบิลต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้น

โดยหลังจากผู้ซื้อส่งข้อมูลเอกสารการค้าเข้ามายังระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันการปล่อยสินเชื่อซ้ำซ้อน (Double Financing) และอัปเดตสถานะของเอกสารการค้าล่าสุด

PromptBiz เป็นการสนับสนุนการปรับกระบวนการทางการค้าและการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจในภาพรวม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอนฯ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และสนับสนุนนโยบายลดโลกร้อนได้อีกด้วย

error: Content is protected !!