fbpx
News update

วิศวะมหิดล จัดเวิร์คช็อป “MUEG ต้นแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการศึกษาไทย ยุค 5G”

Onlinenewstime.com : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม และ อาจารย์จารุวรรณ พูพะเนียด ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เปิดโครงการ “รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการศึกษาไทยยุค 5G” ในงานเปิดบ้านวิชาการ

เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชนได้เรียนรู้และประสบการณ์ใน EV ยานยนต์แห่งอนาคต ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ประหยัดพลังงาน ลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และภาวะโลกร้อน ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

โครงการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการศึกษาไทยยุค 5G มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างฐานความรู้ที่จะต่อยอดในอนาคต เปิดประสบการณ์ความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้กับครู เยาวชนนักเรียน และชุมชน พร้อมไปกับฝึกทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรจิตอาสาในการปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้

ภายในงานมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง“รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการศึกษาไทย ยุค 5G” เกี่ยวกับโครงสร้าง อุปกรณ์ และระบบการทำงานของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และปลอดภัย สร้างสังคมสุขภาพดี

ตลอดจนฝึกทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจากต้นแบบของจริง โดยมีวิทยากรจากทีมงานบริษัท ลิงค์เทค (ประเทศไทย) และคุณอภินพ พรศรี เจ้าหน้าที่หน่วย ESR และนักศึกษาจิตอาสาวิศวะมหิดลที่มาถ่ายทอดความรู้แก่ครูและนักเรียน

error: Content is protected !!