fbpx
News update

สจล. มอบสิทธิ์เรียน KMITL Master Class 11 วิชา ฟรี แก่ผู้มางานและร่วมเวิร์กชอป ในงาน KMITL Innovation Expo 2023

Onlinenewstime.com : งาน KMITL Innovation Expo 2023 มหกรรมแสดงนวัตกรรมและผลงานวิจัย 1,111 ชิ้น ที่จัดขึ้นวันที่ 27 – 29 เม.ย. 66 ณ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ถนนฉลองกรุง สจล.มอบสิทธิ์ KMITL Master Class เรียนฟรี 11 วิชา แก่ผู้มางานและเข้าร่วมเวิร์กชอปโดยจะได้รับ E-Certificate เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์เรียนออนไลน์ได้ทันที ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านโปรแกรม KLIX : KMITL Learning Intelligence X เมื่อเรียนจบจะได้รับใบ Certificate อีกต่อหนึ่งด้วย ผลดีต่ออนาคตและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

KMITL Master Class มอบสิทธิ์เรียนออนไลน์ฟรี 11 วิชา มีดังนี้

1. YouTuber เรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างงาน โดยการเป็น YouTuber ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น YouTuber วิธีการใช้งาน การสร้าง Channel หรือช่องทางของตนเองผ่านทาง YouTube แนวคิดในการสร้าง Content หรือเนื้อหาอย่างแตกต่างและสร้างสรรค์ การเขียนสคลิป การถ่ายวีดิโอ การตัดต่อภาพและเสียง เทคนิคการเพิ่มยอดติดตาม (Subscribe) รวมถึงการหารายได้จาก YouTube

2. Deep Learning For Computer Vision หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ในคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ของ คอนโวลูชันนัล นิวรอล เน็ตเวอร์ค (CNN) จากสถาปัตยกรรมพื้นฐานไปจนถึงสถาปัตยกรรมใหม่ๆ เช่น VGG ResNet และ Efficientnet หลักสูตรจะเริ่มจาก โมเดลเชิงเส้น ฟังก์ชั่นแอคทีเวชั่น ฟังก์ชั่นลอส การหาค่าดีที่สุด สถาปัตยกรรมแกน และการประยุกต์ใช้งาน CNN ด้านการแยกแยะและตรวจหาวัตถุ

3. Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การฝึกทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลโดยเน้นการสร้างไอเดียด้วยหลักการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการนำเสนอแบบเรื่องเล่า (Story Telling) การออกแบบและสร้างสื่อประเภทต่างๆ การนำเสนอในรูปแบบกราฟฟิกและวีดีโอผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแบบ Off-line, Online และ Social Media

4. The Disruptor นักเปลี่ยนโลก เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต แนวคิดการใช้ชีวิต การจัดการกับปัญหา หรืออุปสรรคในชีวิต การให้กำลังใจ พลังใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น การจัดการความเสี่ยง การบริหารงาน บริหารคน และการพัฒนาตนเอง การสื่อสารในโลกดิจิทัล จนประสบความสำเร็จในชีวิต

5. Modern Entrepreneur ผู้ประกอบการสมัยใหม่ ศึกษาบทบาท ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่มีความรู้รอบด้าน เกี่ยวกับธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กร การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า

6. Robotics and AI หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เรียนรู้ความหมาย และความแตกต่างของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เรียนรู้การใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้งานทางด้านสาธารณสุข การใช้งานด้านการเกษตร การใช้งานในบ้าน การใช้เพื่อการบันเทิง การใช้งานในยานพาหนะ ด้านการศึกษา แนวทางการใช้หุ่นยนต์ในอนาคต และผลกระทบของการใช้หุ่นยนต์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันและระบบเศรษฐกิจ

7. Python Programming การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไลบรารี Numpy และ Pandas การวาดกราฟ การประยุกต์กับปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

8. Fit and Firm at Home เรียนรู้วิธีการประเมินสุขภาพ และประเมินสมรรถภาพร่างกายก่อนการออกกำลังกาย โครงสร้างร่างกายเบื้องต้นที่ต้องรู้ก่อนการออกกำลังให้ถูกต้อง ลักณะการเคลื่อนไหวร่างกายในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง การออกกำลังกายในท่าต่างๆ ที่ถูกต้อง การยืดเหยียดร่างกาย การจัดการเรื่องโภชนาการอาหารให้ครบ 5 หมู่ การออกกำลังกายที่เน้นการเต้นของหัวใจ และการแก้ไขลักษณะท่าทางให้เหมาะสมตามโครงสร้างร่างกายด้วยการออกกำลังกาย

9. Watercolor Painting สร้างความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของสีน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาศิลปะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป และนักศึกษาทางด้านศิลปะและการออกแบบ ด้วยการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่ใช้สีน้ำผ่านหุ่นนิ่งชนิดต่างๆ และการเรียนรู้เทคนิคสีน้ำเบื้องต้นเช่น ธรรมชาติของสีน้ำ การใช้สีน้ำ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และการสังเกตธรรมชาติของหุ่นนิ่งชนิดต่างๆ

10. Quick-Fix @ Home ศึกษาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในบ้าน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบน้ำ และระบบการสื่อสาร รวมทั้งศึกษาอุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในระบบต่างๆ และเรียนรู้ที่จะป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถซ่อมแซมในปัญหาพื้นฐานได้อย่างปลอดภัย  

11 Professional Communication and Presentation การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์เพื่อกลั่นกรอง ให้ได้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอ การเลือกใช้สื่อ วิธี และเทคนิคในการนำเสนอ การเลือกใช้ภาษา ถ้อยคำ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ เรียนออนไลน์ฟรี 11 วิชา

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://expo.kmitl.ac.th และร่วมเวิร์กชอป https://expo.kmitl.ac.th/event
  2. สมัครสมาชิกเว็บไซต์ KLIX https://klix.kmitl.ac.th
  3. แจ้ง Username สมาชิกเว็บไซต์ KLIX พร้อมแนบ E-Certificate ที่ได้รับในงาน KMITL Innovation Expo 2023 ส่งไปยัง kmitlonline@kmitl.ac.th เพื่อรับสิทธิ์เรียนฟรี

ผู้สนใจร่วมงาน ลงทะเบียนล่วงหน้าและอัพเดตกิจกรรมที่น่าสนใจ ฟรี ในงาน KMITL Innovation Expo 27 – 29 เม.ย. 66  ได้ที่ลิงค์ https://expo.kmitl.ac.th

error: Content is protected !!