fbpx
News update

เปิดนโยบายสรรหา-ให้ค่าตอบแทน “เคหะสุขประชา” ดึงคนคุณภาพสร้างผลลัพธ์บ้านเช่าพร้อมอาชีพ โตมั่นคง

Onlinenewstime.com : บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เดินหน้านโยบายสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลักดันทักษะพนักงาน เพื่อคัดกรองบุคลากรคุณภาพเข้าร่วมงาน พร้อมปลูกฝังคุณสมบัติผู้นำสร้างความพร้อมดูแลวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างเข้มแข็ง

เผยจุดยืนรักษาสมดุล Benchmark-Performance Base ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม นำ 3 ปณิธาน อาหาร-ปัญญา-คนมีคุณค่า มาเป็นเครื่องชี้นำสร้างความสุขให้เกิดกับพนักงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่แท้จริงกับองค์กร

นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทมหาชน ที่มีวัตถุประสงค์ส่วนรวมของการสร้างที่อยู่อาศัยและชุมชนที่ดีแก่ครัวเรือนเปราะบาง

บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาอย่างจริงจัง ตั้งแต่การสร้าง Organization Chart ระดับ C-Level ที่มีความพร้อมและประสิทธิภาพ ไปจนถึงการคัดกรองบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมงานในทุกระดับชั้นด้วยนโยบาย HR Training เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการให้กับพนักงานผู้สัมภาษณ์งาน ได้มีทักษะรวมถึงศิลปะการคัดกรองคนที่มีประสิทธิภาพ

“เพื่อการขับเคลื่อนให้เคหะสุขประชาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ องค์กรจึงต้องมีผู้สัมภาษณ์ที่มีคุณวุฒิเหมาะสม มีความเข้าใจในเนื้อหางานอย่างแม่นยำชัดเจน วัดได้ว่าผู้มาสัมภาษณ์มีความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์กรได้ดีแค่ไหน ที่สำคัญที่สุดคือทุกคนจะต้องเรียนรู้ในการตั้งคำถามให้เป็น เพื่อที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องกลับมา”

นอกเหนือจากการฝึกอบรมเพื่อคัดกรองคนแล้ว นายธนินทร์ ให้ข้อมูลเสริมว่า บริษัทฯ ยังใช้เครื่องมือรอบด้านในการสรรหารับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน ไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องมือภายในองค์กร อาทิ ช่องทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เครื่องมือ Headhunter จากองค์กรภายนอก

รวมถึงการนำจุดแข็งการเป็นองค์กรรัฐและมีการถือหุ้นโดยบริษัทเอกชน ในการนำเครือข่ายข้อมูลของบุคลากรที่มีความสามารถมาเป็นอีกตัวเลือกเพื่อจัดสรรพนักงานเข้าทำงาน

ขณะเดียวกัน เคหะสุขประชายังได้สร้างมาตรฐานความโปร่งใส ด้วยรูปแบบการสรรหาที่มุ่งเน้นความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงเส้นสาย ไม่มีการแบ่งเพศสภาพ อายุ ประสบการณ์ หรือปริญญาบัตร เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เปิดกว้างสำหรับคนทุกคน ในการร่วมกันสร้างประโยชน์กับสังคมตามนโยบายที่วางไว้

ทั้งนี้ ด้วยมาตรฐานการสรรหาโดยคำนึงถึงความสามารถเป็นหลัก อีกมุมหนึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องรับมือกับความท้าทายในการทำงานร่วมกันของคนต่างเพศและต่างวัย การทำงานภายในจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับระดับผู้นำผ่านคุณสมบัติผู้นำที่องค์กรกำหนดไว้ 5 ข้อ ประกอบด้วย

ดีให้นำ ผู้นำต้องนำในเรื่องที่ดี, ทำให้ดู ลงมือทำให้ผู้ตามดูโดยไม่เอาแต่ชี้นิ้วสั่ง, อยู่ให้เห็น อยู่ทำไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งงาน, สอนให้เป็น รู้จักสื่อสารถ่ายทอดให้ผู้ตามทำงานเก่งขึ้น และ เย็นที่ใจ คือใจเย็นมีวุฒิภาวะในการทำงาน ซึ่งทั้ง 5 ข้อนี้คือศิลปะที่เคหะสุขประชาคาดหวังให้ระดับผู้นำพึงมี เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งให้กับองค์กร

นายธนินทร์ เสริมอีกว่า บริษัทฯ ได้สร้างการแข่งขันภายในบนพื้นฐานของการทำงานเป็นทีม เพื่อผลักดันการสร้างผลงานที่ดีนำสู่การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป้าหมายนี้สอดคล้องกับนโยบายกำหนดค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ จะยึดหลักจุดสมดุล 2 ด้าน คือ Benchmark โดยพิจารณาให้ค่าตอบแทนตามความเหมาะสมของตลาด

ส่วนอีกด้านคือนโยบาย Performance Base ให้ความสำคัญกับผลงาน KPI หรือการสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์กับบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม “จุดสมดุลทั้ง 2 ด้านคือปัจจัยหลักที่นิยามได้ง่าย ๆ ว่า ใครทำมาก ใครทำดี ก็มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพมากกว่า ทั้งในเรื่องบทบาท ตำแหน่ง รวมถึงด้านค่าตอบแทน”

นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการฯ ยังได้กล่าวเพิ่มถึงปณิธานที่ตกลงร่วมกันในเคหะสุขประชา เพื่อสร้างการเติบโตและความสำเร็จร่วมกันในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 3 เครื่องชี้นำหลักคือ

  • อาหาร คือองค์กรต้องมีอาหารหรือก็คือผลตอบแทนที่อุดมสมบูรณ์ และรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ ความรักใคร่ ความเมตตา เพื่อทำให้พนักงานรู้สึกอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจในการทำงาน พร้อมมีรายได้เพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัวให้ดีขึ้นตามความเหมาะสม
  • ปัญญา คือองค์กรต้องสร้างพัฒนาการกับพนักงาน เป็นแหล่งที่อุดมด้วยความรู้ใหม่ ๆ จากข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรม และความรู้ในการดำรงชีวิต เพื่อให้พนักงานรู้สึกเติบโตขึ้นในทุก ๆ วัน รวมถึงในระดับผู้นำเองต้องสามารถถ่ายทอดความรู้หรือปัญญาที่ดี ไปสู่ทีมได้ในทุกระดับชั้น
  • คนมีคุณค่า คือองค์กรต้องเชิดชูคนดี ชมในที่แจ้ง ติและตำหนิในที่ลับ พนักงานที่ทำดีจะต้องได้รับคำชมเชย ต้องมีคนเห็นคุณค่าในตัวอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันต่อเวลาเป็นปัจจุบัน

“นโยบายสรรหาหรือค่าตอบแทน โดยหลักแล้วคือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ฉะนั้นแล้วก่อนอื่นเราต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก นั่นคือเรื่องการรับสมัครคนที่ใช่ กระดุม   

เม็ดที่สองคือการปกครองดูแลและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรอย่างมีความสุข จากนั้นก็จะเข้าสู่สมการ   ง่าย ๆ คือ ‘ความสุขเท่ากับประสิทธิภาพ’

“วันนี้เคหะสุขประชาจึงเป็นองค์กรที่คิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้พนักงานมีความสุข แต่ต้องเป็นความสุขที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง มีกฎเกณฑ์ มีวินัยที่ชัดเจน มีข้อตกลงที่รับรู้ร่วมกันและสามารถนำเอาผลลัพธ์มาสู่องค์กรให้ได้ นั่นจึงจะถือเป็นความสุขที่สร้างประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง” นายธนินทร์ ทิ้งท้าย

ในปัจจุบัน เคหะสุขประชา มีพนักงานมากกว่า 100 คน โดยมีโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพบริหารจัดการอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น ร่มเกล้า, ฉลองกรุง ทั้งยังมีการมุ่งเป้าขยายโครงการไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายสร้างบ้าน 1 แสนหลังในระยะเวลา 5 ปี

ทำให้บริษัทฯ ได้จัดวางนโยบายสรรหาครอบคลุมถึงการรับสมัครพนักงานใน Local Area เพื่อจุดประสงค์ของการกระจายรายได้และสร้างการพัฒนาในส่วนท้องถิ่น ทั้งยังเปิดโอกาสสำหรับการโยกย้ายเปลี่ยนพื้นที่ไปทำงานต่างจังหวัดตามแต่ความสมัครใจของพนักงาน รวมถึงขึ้นอยู่กับการเจรจาและทำข้อตกลงเป็นหลัก โดยไม่มีการออกคำสั่งภาคบังคับใด ๆ

error: Content is protected !!