fbpx
Breaking News

KBANK แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม่

kattiya KBANK

www.onlinenewstime.com : เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่ข่าวการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาแก่คณะจัดการหลักทรัพย์ KBANK

ธนาคารกสิกรไทย ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2662 มีมติแต่งตั้ง ‘ขัตติยา อินทรวิชัย’ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ขึ้นเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สืบแทน ‘บัณฑูร ล่ำซำ’ ที่ครบกำหนดตามสัญญา

ขณะเดียวกันได้แต่งตั้งให้ บัณฑูร ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ โดยมีผลนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เป็นต้นไป 

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!