fbpx
News update

เปิดแล้ว! หลักสูตรพัฒนาระบบสารสนเทศสถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติฯ  มั่นใจส่งเสริมอาชีพได้ยั่งยืน

Onlinenewstime.com : สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดหลักสูตร พัฒนาเพื่อฝึกงานคอมพิวเตอร์ ให้แก่คนพิการฟรี

มุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่อาชีพ เพื่อให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน  เน้นฝึกฝนและพัฒนาเต็มศักยภาพ ในวิชาชีพอันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

ผู้พิการที่เข้าอบรมจะได้รับสิ่งอำนวยสะดวกและเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยมีการ Re-Skill, Up-skill และ New Skill หวังจัดหางานสำหรับผู้รับการฝึกที่มีทักษะเพียงพอ ให้ได้มีงานทำทุกคน 

เผยมีผู้พิการเข้าฝึกงาน ม 35 จำนวน17 คน มาจากภาคเหนือและภาคกลางของไทย วอนสังคมเมตตาสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้พิการได้ที่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี 3424736274 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์  สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

นายสุเมธ พลคะชา  ผู้อำนวยการ  โครงการสถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติคนพิการ ภายใต้ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  เปิดเผยว่า จากการที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ริเริ่มงานสถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2565

โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่อาชีพแก่คนพิการไม่จำกัดประเภทความพิการ ความรู้พื้นฐาน และอายุ  ทั้งคนพิการในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทำเพื่อให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน  

โดยปี 2566  นี้ ทางสถาบันได้เปิดหลักสูตรพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นต้น ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม MS Office การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบและการทำรายงาน

ทั้งนี้ได้เปิดอบรม software ต่างๆ ใช้ระยะเวลาในการฝึก 6 เดือน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ในเนื้อวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกและเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

โดยมีการ Re-Skill, Up-skill และ New Skill รองรับการเปลี่ยนแปลงจาก Social Disruption อีกทั้งบริการจัดหางานสำหรับผู้รับการฝึกที่มีทักษะเพียงพอ ให้ได้มีงานทำทุกคน  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้พิการเข้าฝึกงาน ม35 จำนวน 17  คนจากภาคเหนือและภาคกลางของไทย

“เรามองว่าอาชีพไม่ใช้เพียงแค่หารายได้เพียงพอกับการยังชีพเท่านั้นแต่อาชีพยังหมายถึงการแสดงคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ คนพิการจึงต้องการอาชีพ ต้องการพึ่งพาตนเอง มีคุณค่าต้องตนเอง ต่อครอบครัวและสังคม

สถาบันฯ จึงต้องการส่งเสริมคุณค่านี้แก่ผู้พิการ ได้ฝึกทักษะการทำงาน และเป็นศูนย์กลางส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. จัดการศึกษาสู่การมีงานจัดการศึกษาสู่การมีงานทำ (Education to Employment)
  2. ฝึกทักษะอาชีพหรือฝึกงาน  (Internship)  
  3. เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ บริการสถานที่ ทำงานร่วม (Co-working space) และพื้นที่จัดตั้งสำนักงาน (Office space) หรือ ดำเนินธุรกิจต่างๆ
  4. ส่งเสริมอาชีพคนพิการในพื้นที่และเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างครบวงจร”

ทั้งนี้ เราได้ออกแบบหลักสูตรโดยเน้นความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้ง โดยมีเนื้อหาสาระด้าน “ความ
พิการศึกษา”  (Disability Study) และทักษะการดำรงชีวิตอิสระ โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ และเพศของคนพิการที่สมัครเข้าเรียน

ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองหลักสูตรโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ สถาบันการศึกษาหรือภาคภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ เป็นต้น

การฝึกทักษะนี้เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้พิการที่มุ่งเน้นเพิ่มทักษะให้สามารถทำงานได้จริง อย่างมีคุณภาพ โดยรับงานจริงจากสถานประกอบการในเขตพื้นที่ EEC โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คนพิการไม่จำกัดประเภทความพิการ ความรู้พื้นฐาน และอายุ  คนพิการไทยและภูมิภาคอาเซียน

สำหรับหลักสูตรที่สถาบันฯ  เปิดอบรมน่าสนใจ อาทิ หลักสูตรด้านการเกษตร (เศรษฐกิจพอเพียง)   หลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร Social Enterprise ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น โดยมี มูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบและบริหารจัดการโครงการ  

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนธุรกิจภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมให้การสนับสนุนแก่ผู้พิการได้ที่  สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคน หรือบริจาคผ่านเลขที่บัญชี 3424736274 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์ ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้

“ด้วยจุดแข็งของสถาบันซึ่งมีประสบการณ์ที่ทำงานด้านคนพิการและการฝึกอาชีพคนพิการ ด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่า 30 ปี อีกทั้งยังมีเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรคนพิการ ซึ่งมีผลงานและความน่าเชื่อถือของมูลนิธิพระมหาไถ่ ฯ

ซึ่งเราคาดว่าจะเกิดรูปแบบการส่งเสริมอาชีพคนพิการที่สามารถขยายผล ได้ทั่วประเทศ รวมทั้งภูมิภาคอาเซียน คนพิการและครอบครัวมีอาชีพ คนพิการและครอบครัวมีอาชีพและการทำงานที่ยั่งยืน พร้อมๆกับสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและกินดีอยู่ดีของประชาชน” นายสุเมธ พลคะชา กล่าวในท้ายสุด

error: Content is protected !!