fbpx
News update

องค์การเภสัชฯ จับมือ เฮลท์ อัพร่วมพัฒนาโมเดลต้นแบบเครือข่ายธุรกิจร้านขายยา

Onlinenewstime.com : องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จับมือ บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด พัฒนาโมเดลต้นแบบเครือข่ายธุรกิจร้านขายยา (Health Network Prototype Model) เพื่อเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจรูปแบบใหม่ สร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ ให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการขององค์การเภสัชกรรมได้มากยิ่งขึ้น

พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาโมเดลต้นแบบเครือข่ายธุรกิจร้านขายยา (Health Network Prototype Model) ระหว่าง อภ. และ บริษัท ฯ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจรูปแบบใหม่ สร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์พื้นฐานในราคาเป็นมิตรและบริการของ อภ. ที่ร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านได้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

ซึ่งจะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ยกระดับการเข้าถึงยาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจค้าปลีกยาและเวชภัณฑ์รายย่อยให้ร้านขายยาในระดับท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ สนับสนุนระบบของการบริการสุขภาพดีถ้วนหน้า และรองรับยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรให้เข้าถึงทรัพยากรทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

องค์การเภสัชกรรมและบริษัท เฮลท์  อัพ จํากัด จะร่วมกันบริหารความร่วมมือกับธุรกิจร้านยาเครือข่ายในพื้นที่ และความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากซื้อขายสินค้าแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ ยกระดับให้ร้านยาในเครือข่ายซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศ ให้สามารถอยู่รอดอย่างยั่งยืนกับสภาวะของพื้นที่ และเกิดการพัฒนาสู่การบริหารจัดการร้านยาสมัยใหม่

ด้าน ภก.วัชระ เปล่งสุรีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจร้านขายยามาเป็นเวลา 35 ปี จนถึงปัจจุบัน ได้เติบโตเป็นกลุ่มบริษัทฯ ด้วย ค่านิยม และพันธกิจในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกร ได้ผ่านบทเรียนและประสบการณ์

การเป็นร้านขายยาเชิงเดี่ยว ทำธุรกิจรูปแบบเจ้าของคนเดียว ธุรกิจเติบโตเป็นลำดับด้วยการขยายสาขา ต่อมาได้ยกระดับการบริหารโดยการสร้างระบบเป็น chain store และปัจจุบันได้ขยายศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ พัฒนาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ให้การสนับสนุนเภสัชกรที่มีความสนใจจะเป็นเจ้าของธุรกิจโดยส่งมอบ knowhow อย่างเป็นระบบให้ง่ายในการเริ่มต้น

พร้อมทั้งมีระบบสนับสนุนธุรกิจด้านบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง (Fulfillment) เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกเพื่อธุรกิจค้าขายออนไลน์ ในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บสินค้า (คลังสินค้า) การแพ็คสินค้า และการจัดส่งสินค้า ระบบโลจิสติกส์ ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะเต็มรูปแบบ และแพลตฟอร์มดิจิตัลที่เหมาะสม /ด้วยประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์ยาและสินค้าสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนาโครงการฯ กับองค์การเภสัชกรรมในหลายมิติ

ภก.วัชระ กล่าวต่อไปว่า บริษัท เฮลท์ อัพ ยินดีและมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาโมเดลต้นแบบเครือข่ายธุรกิจร้านยา Health Network ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม อย่างเต็มที่ โดยบริษัทจะนำประสบการณ์ ทักษะ องค์ความรู้ ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการเครือข่ายร้านขายยา (Health Network) และร้านขายยาในรูปแบบลูกโซ่ (Chain Drug Store) ที่ไม่ได้เน้นขายยาเพียงอย่างเดียว

แต่จะเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามด้วย มาถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และสร้าง Learning Curve ร่วมกัน ซึ่งองค์การเภสัชกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในระยะเวลาสั้น และบริหารจัดการตามแนวทางของหน่วยงานรัฐได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําโมเดลต้นแบบเครือข่ายธุรกิจร้านขายยา (Health Network Prototype Model) ที่ได้นี้ ไปต่อยอดในการดําเนินธุรกิจกับพันธมิตรรายอื่นๆ ขององค์การเภสัชกรรม เพื่อความมั่นคงทางยาของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยภายหลังจากที่ อภ. และบริษัทฯ ได้ลงนาม MOU คณะทำงานทั้ง 2 ฝ่าย จะเริ่มดำเนินการพัฒนาโมเดลต้นแบบ “เครือข่ายร้านยา Health Network จำหน่ายผลิตภัณฑ์องค์การเภสัชกรรม” พร้อมนำไปปฏิบัติภายใน 45 วัน โดยจะมีร้านต้นแบบในเฟสแรกเปิดให้บริการประชาชนนำร่อง 10 แห่ง ภายใน 60 วัน และจากนั้น จะประกาศเชิญชวนเภสัชกรผู้ประกอบการร้านยาทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ภายใน 90 วัน

error: Content is protected !!