fbpx
News update

GISTDA Classroom Challenge

Onlinenewstime.com : ใครชอบเทคโนโลยีอวกาศยกมือขึ้น! กิจกรรมใหม่จาก GISTDA มาแล้ว เปิดโอกาสให้นักเรียน-นักศึกษาระดมทีม โชว์ความคิดสร้างสรรค์ อวดแพชชั่นเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ จุดประกายความหวังเทคโนโลยีอวกาศไทย สร้างสรรค์ผลงานผ่าน Immersive Exhibition ในหัวข้อ “THEOS-2 ความหวังอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศไทย” โดยมีรายละเอียดดังนี้

นิยามของ Immersive Exhibition ดังเปรียบเทียบได้กับ Immersive Art โดยอ้างอิงจาก (https://www.creativethailand.org/view/article-read… ) นั้นคือ งานนิทรรศการ ที่ทำให้ผู้ชมได้รู้สึกเหมือนตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการนั้นๆ ได้มีส่วนร่วม และได้มีปฏิสัมพันธ์กับผลงานที่หลุดออกมาจากกรอบเดิม ๆ แถมยังเคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวา

ซึ่งหากเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจให้ง่ายคือ สำหรับการจัดนิทรรศการแบบปกติ ที่เพียงแต่แขวนภาพไว้บนผนัง กับการจัดนิทรรศการในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งที่ตั้งจากพื้น หรือการแขวนมาจากเพดาน หรือการใช้วิดีทัศน์ร่วมกับการแสดงงานศิลปะนั้น ล้วนแต่ช่วยดึงดูดและส่งเสริมงานแสดงศิลปะ ซึ่งจะทำให้มีผู้เข้าชมงานมากกว่าในแบบดั้งเดิม

อีกทั้งการจัด Immersive Art นั้น ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ในการเยี่ยมชมงานของผู้เข้าชม ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่จะมีผู้เข้าชมงานจำนวนมาก พร้อมจะตรงดิ่งมาสู่งานนิทรรศการรูปแบบใหม่นี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สมัคร จะต้องเข้าร่วมแข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่ตำกว่า 25 ท่าน ยกตัวอย่างเช่น 1 ห้องเรียน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 ท่าน

ผู้สมัครจะต้องสมัครในนามสถานศึกษาใด สถานศึกษาหนึ่งเท่านั้น

ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 15-18 ปี สำหรับผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษา

และสำหรับผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 -21 ปี สำหรับผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับอุดมศึกษา

ผู้เข้าร่วมสมัคร จะต้องมีความสนใจหรือกำลังศึกษาในเรื่องเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ขั้นตอนการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 26 สิงหาคม 2565 ผ่านทางอีเมล spaces.classroomchallenge@gmail.com โดยหลังจากที่ผู้จัดได้รับใบสมัครแล้ว ทางผู้จัดจะจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับโครงการ THOES-2 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ให้ผู้เข้าร่วมจัดทำโครงงานเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกต่อไป

ประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ทางแฟนเพจ GISTDA โดยแบ่งเป็น 2 ทีม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และ 2 ทีม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา การคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการคัดเลือก

ทีมผู้ร่วมกิจกรรม จะต้องส่งเอกสารโครงงานเกี่ยวกับการจัดทำนิทรรศการด้านเทคโนโลยีอวกาศและ THEOS-2 โดยร้อยละ 50 ของคอนเทนต์ที่ผลิต ต้องเกี่ยวข้องกับ THEOS-2 และวิธีจัดทำ immersive exhibition นั้น จะต้องมีความสร้างสรรค์ สามารถจัดทำได้จริง และบอกเล่าเรื่องราวได้น่าสนใจ

เอกสารโครงงาน จะต้องส่งมาพร้อมชื่อและนามสกุลของสมาชิกในทีมทั้งหมด พร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และแนบสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาของสมาชิกทุกท่าน ภาพถ่ายกลุ่มกิจกรรม หรือภาพที่ capture screen จากการประชุมออนไลน์

โครงงานที่ได้รับเลือกให้จัดทำนิทรรศการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ จะต้องนำมาจัดแสดงในวันแถลงข่าว ณ Faamai Dome จังหวัด กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สมาชิกจำนวน 3 ท่านพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 ท่าน ที่ร่วมจัดทำนิทรรศการ จะต้องเข้าร่วมแสดงงานในงานวันแถลงข่าว ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอโครงงานต่อผู้ที่เข้าร่วมงานแถลงข่าว (จะแจ้งวันเวลาให้ทราบต่อไป)

ผู้จัดได้จัดเตรียมพื้นที่ขนาด 2×2 ม. และสมาร์ททีวีขนาด 45 นิ้ว ไว้ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 4 ทีม สำหรับประกอบการนำเสนอ

ระหว่างการจัดทำผลงาน ทีมงานของผู้จัด จะเข้าไปบันทึกภาพเบื้องหลัง อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์เพื่อการจัดทำข้อมูลเบื้องหลังการจัดนิทรรศการของแต่ละทีม

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 ทีม

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการทีมละ 15,000 บาท

สำหรับการเข้าร่วมงานแถลงข่าว ทางผู้จัดได้จัดเตรียมค่าเดินทางและที่พัก กรณีต้องเดินทางเข้ามาร่วมงานแถลงข่าวเพื่อจัดแสดงผลงาน และรับใบประกาศนียบัตร

ได้รับการประกาศรางวัล และรับประกาศนียบัตรในงานวันแถลงข่าว โดยทั้ง 4 ทีมจะได้รับได้รับเกียรติบัตรในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ รางวัลละ 1 ทีม (โดยไม่แบ่งแยกระดับการศึกษา) ได้แก่

โดดเด่นด้านการเล่าเรื่อง (Best Story-telling)

** หลักเกณฑ์การคัดเลือกคือ ทีมที่นำเสนอผลงานและแนวคิดออกมาได้น่าสนใจ โดยใช้การเล่าเรื่องสร้างความเป็นเอกภาพในงาน ให้เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันตลอดทั้งผลงาน

โดดเด่นด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยี (Best Inspiration)

** หลักเกณฑ์การคัดเลือกคือ ผลงานและแนวคิดของทีมนั้นๆ ส่งต่อแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้กับผู้ชม

** หลักเกณฑ์การคัดเลือกคือ ผลงานและแนวคิดของทีมนั้นๆ แสดงความเกี่ยวเนื่องระหว่างเทคโนโลยีอวกาศและชุมชนอย่างชัดเจน ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม

โดดเด่นด้านผูกโยงกับชุมชน (Best Localization)

** หลักเกณฑ์การคัดเลือกคือ ผลงานและแนวคิดของทีมนั้นๆ แสดงความเกี่ยวเนื่องระหว่างเทคโนโลยีอวกาศและชุมชนอย่างชัดเจน ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม

โดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ (Best Creativity)

** หลักเกณฑ์การคัดเลือกคือ ทีมที่นำเสนอผลงานและแนวคิดออกมาอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ สดใหม่ มอบมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้ชม

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 สิงหาคมนี้ ทางอีเมล spaces.classroomchallenge@gmail.com ระบุชื่ออีเมลว่า “สมัคร Classroom Challenge”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง inbox ของ GISTDA หรือ อีเมล spaces.classroomchallenge@gmail.com

error: Content is protected !!