fbpx
News update

สถิติต่างชาติลงทุนในไทย ครึ่งปีแรก 48,927 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 3,222 คน

Onlinenewstime.com : อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายทศพล ทังสุบุตร) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า “ครึ่งปีแรกของปี 2566 (มกราคม – มิถุนายน) มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จำนวน 326 ราย

เป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จำนวน 102 ราย และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จำนวน 224 ราย เม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 48,927 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 3,222 คน

ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 74 ราย (ร้อยละ 23) เงินลงทุน 17,527 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 59 ราย (ร้อยละ 18) เงินลงทุน 2,913 ล้านบาท สิงคโปร์ 53 ราย (ร้อยละ 16) เงินลงทุน 6,916 ล้านบาท จีน 24 ราย (ร้อยละ 7) เงินลงทุน 11,505 ล้านบาท และ สมาพันธรัฐสวิส 14 ราย (ร้อยละ 4) เงินลงทุน 1,857 ล้านบาท

โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทย เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมแรงดันหลุมขุดเจาะปิโตรเลียม องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการอัดฉีดซีเมนต์ในหลุมแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม องค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินการขุดสถานีใต้ดิน องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการรถไฟฟ้า องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาในการใช้งานยางล้ออากาศยาน เป็นต้น

เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 พบว่า การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มขึ้น 42 ราย (ร้อยละ 15) (เดือน ม.ค. – มิ.ย. 66 อนุญาต 326 ราย / เดือน ม.ค. – มิ.ย. 65 อนุญาต 284 ราย) มูลค่าการลงทุนลดลง 21,022 ล้านบาท (ร้อยละ 30) (เดือน ม.ค. – มิ.ย. 66 ลงทุน 48,927 ล้านบาท / เดือน ม.ค. – มิ.ย. 65 ลงทุน 69,949 ล้านบาท) และจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้น 49 ราย (ร้อยละ 1) (เดือน ม.ค.- มิ.ย. 66 จ้างงาน 3,222 คน / เดือน ม.ค. – มิ.ย. 65 จ้างงาน 3,173 คน) โดยจำนวนนักลงทุนที่เข้ามาสูงสุดยังคงเป็นนักลงทุนญี่ปุ่น เช่นเดียวกับปี 2565

ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อาทิ

 • บริการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียมภายในบริเวณพื้นที่แปลงสำรวจที่ได้รับสัมปทานในอ่าวไทย
 • บริการบำรุงรักษาหลุมขุดเจาะปิโตรเลียมบนชายฝั่ง
 • บริการออกแบบ จัดซื้อ จัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา ทดลองระบบ เชื่อมระบบ และการเปิดใช้งาน ตลอดจนการบริหารจัดการสำหรับโครงการรถไฟฟ้า
 • บริการก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบเกี่ยวกับการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ/สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก
 • บริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และสำหรับที่ใช้ในสถานพยาบาล
 • บริการซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT
 • บริการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งให้บริการแก่กิจการของวิสาหกิจในเครือในต่างประเทศ

          การลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 19 ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด โดยมีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC
10,771 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น 26 ราย ลงทุน 4,344
ล้านบาท จีน 9 ราย ลงทุน 752 ล้านบาท เกาหลีใต้ 5 ราย ลงทุน 286 ล้านบาท และประเทศอื่นๆ อีก 21 ราย ลงทุน 5,388 ล้านบาท โดยธุรกิจที่ลงทุน อาทิ 1) บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรมต่างๆ 2) บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การออกแบบเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์
3) บริการรับจ้างผลิตเครื่องจักร และชิ้นส่วนของเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม 4) บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและ 5) การค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น เพื่อค้าส่งในประเทศ

เฉพาะเดือนมิถุนายน 2566 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 52 ราย เป็นการลงทุนผ่านการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จำนวน 15 ราย และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จำนวน 37 ราย เม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,535 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 223 คน

ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทย เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการอัดฉีดซีเมนต์ในหลุมแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม องค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินการขุดสถานีใต้ดิน และองค์ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ 

 • บริการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียมภายในบริเวณพื้นที่แปลงสำรวจที่ได้รับสัมปทานในอ่าวไทย
 • บริการบำรุงรักษาหลุมขุดเจาะปิโตรเลียมบนชายฝั่ง
 • บริการทางวิศวกรรม โดยการให้คำปรึกษาแนะนำ วางแผน ตรวจสอบ บริหารจัดการงานออกแบบ และงานโยธาก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน
 • บริการรับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ Filter
 • บริการกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT
 • บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค เช่น การออกแบบและการวางระบบ การวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงการติดตั้ง การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม พลังงาน และระบบความปลอดภัย เป็นต้น
error: Content is protected !!