fbpx
News update

EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ 

Onlinenewstime.com : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้ง ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานกลยุทธ์ ครอบคลุมงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูล ผลการดำเนินงาน งานวิจัยธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การปรับปรุงกระบวนการทำงานทางธุรกิจและเสริมสร้าง นวัตกรรมในองค์กร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 

ดร.เบญจรงค์ จบการศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร MEbyTMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ดร.เบญจรงค์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

error: Content is protected !!