fbpx
News update

กรมพัฒน์ เตรียมเปลี่ยนแปลงการให้บริการจดทะเบียนบริษัทมหาชน เป็นผ่านระบบออนไลน์ e-PCL เพียงช่องทางเดียว

ขอความร่วมมือกรรมการผู้มีอำนาจเร่งลงทะเบียนขอรับ Username & Password พร้อมลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เรียบร้อย และใช้บริการจดทะเบียนฯ ผ่านระบบ e-PCL เท่านั้น …ยืนยัน e-PCL เป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันให้ภาคธุรกิจ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดให้บริการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited : e-PCL) มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 และได้พัฒนาระบบฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรองรับผู้ใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

โดยระบบ e-PCL จะให้บริการด้านการจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัดทุกรายการ การชำระค่าธรรมเนียม การขอรับหนังสือรับรอง ใบสำคัญการจดทะเบียน การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

รวมทั้ง สร้างแบบคำขอจดทะเบียนอัตโนมัติในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการให้บริการจดทะเบียนฯ แบบครบวงจร ภาคธุรกิจ (บริษัทมหาชนจำกัด) ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อทำธุรกรรมด้านการจดทะเบียนฯ อีกต่อไป

นอกจากนี้ในอนาคต กรมฯ จะมีการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนฯ กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองภาคธุรกิจได้อย่างเต็มที่

ซึ่งสอดรับโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์) ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการทุกระดับ ตลอดจนให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการลดอุปสรรคทางการค้าด้านต่างๆ เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์

อธิบดีอรมน กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567) มีบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 1,443 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกว่า 5.3 ล้านล้านบาท

ในอดีตหากกรรมการต้องการจดทะเบียนฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด ต้องเดินทางมา ณ หน่วยบริการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ เท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถดำเนินการจดทะเบียนฯ ผ่านระบบ e-PCL ได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจได้เป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่กรมฯ ได้เปิดใช้ระบบการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-PCL มาครบ 6 เดือน ได้ดำเนินการประมวลผลปัญหา/อุปสรรค ข้อดี/ข้อด้อย และรับฟังข้อคิดเห็นด้านต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ จากผู้ใช้บริการ โดยได้ทำการปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระยะต่อไป กรมฯ เตรียมเปลี่ยนแปลงการให้บริการจดทะเบียนบริษัทมหาชนเป็นผ่านระบบออนไลน์ e-PCL เพียงช่องทางเดียว เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถนำข้อมูลที่มีการจดทะเบียนฯ ไปใช้งานได้แบบเรียลไทม์ ลดข้อจำกัดด้านการรอคอยเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพ/ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งผลให้การบริหารจัดการธุรกิจมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมหาชนจำกัดเร่งลงทะเบียนขอรับ Username & Password พร้อมยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย เพื่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนฯ ได้ทันที โดยผู้ใช้งานที่มี Username & Password แล้วสามารถเข้าระบบเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียน โดยกรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการจดทะเบียนและสอดคล้องกับเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

โดยระบบจะมีฟังก์ชัน (Function) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ด้วยการสร้างแบบคำขอจดทะเบียนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ เช่น รายงานการประชุมฉบับคัดย่อสำหรับใช้เพื่อประกอบการจดทะเบียน หนังสือชี้แจงสำเร็จรูปสำหรับการจดทะเบียน เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกใช้วัตถุประสงค์และข้อบังคับสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับกฎหมายได้ เพียงคลิกเลือกจากเทมเพลต (Template) ภายในระบบ ภายหลังจากการจัดทำคำขอเสร็จสิ้นแล้ว กรรมการผู้ขอจดทะเบียนสามารถเลือกรูปแบบการยื่นคำขอได้ 2 รูปแบบ คือ

การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mobile App DBD e-PCL ได้ทันที หรือเลือกลงลายมือชื่อแบบ e-Form ก็ได้ (พิมพ์แบบคำขอจดทะเบียนที่ระบบสร้างอัตโนมัติเฉพาะแผ่นที่ต้องลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่กรมฯ) ซึ่งระบบจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการจัดทำคำขอจดทะเบียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้ง่ายมากขึ้น

กรมฯ ขอยืนยันว่า e-PCL เป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันให้ภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5982 อีเมล์ bservice@dbd.go.th www.dbd.go.th และ สายด่วน 1570” อธิบดีอรมน กล่าวทิ้งท้าย

error: Content is protected !!