fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ ชวนสมาคมการค้า ร่วมงานสัมมนา ‘Ready to NEW ERA for Trade Association’ พร้อมกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตรสมาคมการค้า

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนสมาคมการค้า สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ ‘Ready to NEW ERA for Trade Association’ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสมาคมการค้า ให้มีความเข้มแข็งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายกำแหง  กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสมาคมการค้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตรสมาคมการค้า ‘Ready to NEW ERA for Trade Association’ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์ 1 โรงแรมกราฟ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้สมาคมการค้าสามารถรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของโลกปัจจุบัน พร้อมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของสมาคมการค้า ให้มีความเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก โดยกิจกรรมที่ 1 เป็นการบรรยายหัวข้อ “สมาคมการค้ายุคใหม่ เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่สากล” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้เท่าทันเศรษฐกิจอาเซียน เศรษฐกิจโลก พร้อมแนะเทคนิคในการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจพิชิตกระแสการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้สมาคมการค้าได้รับองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการสมาคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นแกนกลางในการเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐ และร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็งระหว่างสมาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มาเป็นวิทยากรบรรยาย

ในส่วนของกิจกรรมที่ 2 จะเป็นการระดมความคิดเห็น โดยเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันคิด แนวทางและรูปแบบการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสมาคมการค้าเพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจในการเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้สมาคมการค้าเกิดการพัฒนาแนวคิด ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน โดยมี ดร.พีรเดช อนันตนาถรัตน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ พร้อมทีมงานมาเป็นวิทยากร

ปัจจุบันความร่วมมือและเครือข่ายของภาคธุรกิจถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ สมาคมการค้าจึงเป็นจุดศูนย์รวมของแต่ละภาคธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก

โดยปัจจุบันประเทศไทยมีสมาคมการค้าจำนวน 3,025 สมาคม โดยเป็นสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การดูแลของกรมฯ อยู่จำนวนทั้งสิ้น 1,162 สมาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

สมาคมการค้าที่สนใจ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5970 หรือ 081-1720110 คุณคัมภีร์  ศรีนรา

error: Content is protected !!