fbpx
News update

อพท. รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ”  จากรองประธานวุฒิสภา

Onlinenewstime.com : นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อพท. ได้นำเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เข้ารับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” จาก นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา ในพิธีมอบรางวัลหอเกียรติยศ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมชั้น B1 อาคารรัฐสภา

ซึ่งเป็นรางวัลที่วุฒิสภามอบให้แก่องค์กรที่ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า โดย อพท. ได้รับคัดเลือกให้เป็น “องค์กรเกียรติยศ” จากการดำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนน่านไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โอกาสนี้ อพท. ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอผลการดำเนินงานการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน และนักออกแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ ต่อยอดและยกระดับงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจังหวัดน่านสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่สร้างสรรค์

ซึ่ง อพท. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2565 รวม 9 ครั้ง ส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์จากภาคีเครือข่ายทุกส่วนในพื้นที่ ซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรม สะท้อนการทำงานของ อพท. ในภารกิจหน้าที่ด้านการพัฒนา “ต้นแบบ” ของการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ให้มีจำนวนและคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น ตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

จึงเป็นที่มาของการรวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินจากกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) เสนอเข้ารับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในการประพฤติการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนกล้า พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

error: Content is protected !!