fbpx
News update

อพท. รวมพลังภาคีกว่า 150 หน่วยงาน จัดงาน TCCN 2023 ย้ำจุดยืนร่วมกันผลักดันประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Onlinenewstime.com : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับภาคีกว่า 150 หน่วยงานและสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากหลายเมืองทั่วประเทศ จัดการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (Thailand Creative Cities Network : TCCN 2023) ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฏาคม 2566

ร่วมแสดงจุดยืนผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมจับมือจังหวัดสงขลา ผลักดัน “สงขลา” ชิงเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร  

นาวาอากาศเอก อธิคุณ  คงมี ผู้อำนวยการ อพท. เปิดเผยว่า การจัดงานประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 ภายใต้กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (TCCN 2023) นับเป็นปีที่ 3 ที่ อพท. ได้จัดกิจกรรมหลังผนึกกำลังกับหน่วยงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ หลังได้จัดตั้งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย หรือ Thailand Creative Cities Network : TCCN  มาตั้งแต่ปี 2564

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกให้แก่เมืองเป้าหมายในประเทศไทย และภาคสังคมให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. รวมถึงสร้างโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกของประเทศไทย

ทั้งนี้ การจัดประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เป็นเวทีและเปิดพื้นที่ให้เมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้วของไทย เมืองที่มีศักยภาพและความเหมาะสมในการพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเมืองต่างๆ ที่สนใจ ได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้กันเป็นประจำทุกปี

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมและภาคีเครือข่ายจะได้รับรู้และเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาและบูรณาการร่วมกันในการสร้างสรรค์เมืองในแต่ละด้าน

ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจ หากสามารถสร้างให้ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ของการร่วมมือในการพัฒนาเมืองจะส่งผลต่อการพัฒนาเมืองของประเทศไทยให้เป็น “เมืองน่าอยู่และน่าเที่ยว”

สำหรับ TCCN 2023 ปีนี้ มีการเชิญภาคีเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกของไทย และเมืองที่สนใจจะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก

ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญทั้งการเสวนาในหัวข้อ “ชุบชีวิตเมือง ปราดเปรื่องเรื่องการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์” การปาฐกถาพิเศษโดย UNESCO การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การบอกเล่าโครงการสร้างสรรค์โดดเด่นของตัวแทนเมืองสร้างสรรค์ รวมไปถึงกิจกรรม Parade Exhibition และยกธงขึ้นเสาแห่งการเดินหน้า TCCN 2023 ณ ประตูเมืองเก่าสงขลา จนถึง โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น

เตรียมส่ง “สงขลา” ชิงเมืองสร้างสรรค์”

ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวเพิ่มเติมว่า เมืองที่ อพท. ได้เข้าร่วมผลักดันและได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย เมืองแห่งหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

นอกจากนี้ อพท. ยังได้ผลักดันและร่วมขับเคลื่อนเมืองในพื้นที่พิเศษของ อพท. มาอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองแห่งดนตรี จังหวัดน่าน เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจังหวัดเชียงราย เมืองแห่งการออกแบบ และเมืองพัทยา เมืองแห่งภาพยนต์

รวมทั้งได้ศึกษาศักยภาพและร่วมผลักดันจังหวัดสงขลาเข้ารับสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ มาตั้งแต่ปี 2565 โดยจะร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา จัดทำทิศทางการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร  

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับประกาศเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว 5 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่และสุโขทัย เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Craft & Folk Arts) กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (Design) ภูเก็ตและเพชรบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Gastronomy)

และในปี 2566 นี้ มีเมืองในพื้นที่พิเศษของ อพท. ส่งใบสมัครเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 3 เมือง คือ  สุพรรณบุรี น่าน เชียงราย ซึ่งการยกระดับเมืองไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการท่องเที่ยว และเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนจากความโดดเด่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม TCCN จัดตั้งครั้งแรกในปี 2021 โดย อพท. เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานจัดตั้ง “Thailand Creative Cities Network : TCCN” หรือ “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย”

เป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแก่เมืองเป้าหมายในประเทศไทย และเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกของประเทศไทยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะเมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO แล้วหรือเมืองในพื้นที่พิเศษของ อพท. เท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ของทุกๆ เมืองที่สนใจในการพัฒนาเมืองของตนไปสู่ความยั่งยืน

error: Content is protected !!