fbpx
News update

คณบดี CIBA DPU ระบุไทยยังมีความต้องการแรงงานด้านโลจิสติกส์-บัญชีอย่างต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของภาคธุรกิจจากสถานการณ์โควิด-19

Onlinenewstime.com : ดร. รชฏ ขำบุญ คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า จากรายงานของ ManpowerGroup เผยแนวโน้มตลาดจ้างงานในไทยปี 2566 เพิ่มขึ้น ขณะที่ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง

โดยระบุ 3 สายงาน ไอที-โลจิสติกส์- Sales กับ Marketing  เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในไทย   จะเห็นได้ว่า สายงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นสายงานอันดับต้น ๆ ที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การสื่อสารที่ไร้พรมแดน ไร้ขีดจำกัด

รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปและการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตตามไปด้วย

เนื่องจากทุกภาคธุรกิจนั้นขับเคลื่อนด้วยโลจิสติกส์ นอกจากนี้ รัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับโลจิสติกส์ โดยบรรจุเป็น 1 ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ. 2566 – 2570) หมุดหมายที่ 5 ที่กำหนดยุทธ์ศาสตร์ให้ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์แห่งภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ทั้งทางรางและอื่นๆ จากประเทศจีนมาสู่ภูมิภาคนี้

ดร. รชฏ กล่าวเพิ่มเติมว่า   วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี หรือ CIBA DPU เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเปิดการเรียนการสอนในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์อย่างครบวงจร และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับงานโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ที่มักเรียก ว่า IT-based Logistics หรือ e-Logistics เช่น การวางแผนเครือข่ายโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ การบริหารจัดการระบบขนส่งด้วยเทคโนโลยี หรือการจำลองระบบโซ่อุปทานของธุรกิจ เป็นต้น

นักศึกษาสามารถร่วมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำด้านโลจิสติกส์ต่างๆ ภายในประเทศได้หลากหลาย และนอกจากนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ CIBA DPU มีความร่วมมือกับ Xiamen City University ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ศูนย์จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์และเทคโนโลยีทางรางอันดับต้นๆ ของประเทศจีน

ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถไปเรียนเทียบหน่วยกิตที่ประเทศจีน 1 ภาคการศึกษา หรือไปฝึกงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่จีนได้ 1 ปีเต็ม อีกด้วย

นอกจากงานด้านโลจิสติกส์แล้ว ณ วันนี้ ความต้องการแรงงานสายงานด้านบัญชี ก็ยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ตามการฟื้นตัวของภาคธุรกิจจากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับหลักสูตรการบัญชียุคดิจิทัล ของ CIBA DPU  จัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

โดยมุ่งเน้นการสร้างนักบัญชีที่มีทักษะซึ่ง ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence)  ไม่สามารถทดแทนได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากร และทักษะทางด้านอารมณ์ (Soft Skill)

ซึ่งเมื่องานบันทึกด้านบัญชีจะหายไปด้วยการใช้เทคโนโลยีมาทดแทน แต่การใช้ดุลพินิจและการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสิน การพัฒนาระบบงานขององค์กรโดยการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการทำงานเชิงยุทธศาสตร์และเป็นคู่คิดให้กับเจ้าของกิจการได้ ทักษะเเหล่านี้ยังต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากนักบัญชียุคดิจิทัล

คณบดี CIBA กล่าวเพิ่มเติมว่า บัญชีดิจิทัล CIBA เป็นหลักสูตรเดียวที่ให้นักศึกษา ฝึกงานแบบสหกิจศึกษา  ถึง 1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน)  ขณะที่สถาบันอื่นอาจให้ฝึกงานเพียง  1 ภาคเรียนเท่านั้น การที่นักศึกษาเรามีโอกาสฝึกงานเป็นระยะเวลาถึง 1 ปีการศึกษา

จะทำให้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงและมีทักษะในงานนั้น ๆ อย่างเข้มข้น ซึ่งภาคเอกชนขานรับแนวทางนี้จำนวนมาก โดยหลังฝึกงานนักศึกษาส่วนใหญ่จะได้รับการบรรจุเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการนั้น ๆ เลย 

สำหรับ 2 หลักสูตรดังกล่าว ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เปิดรับผู้ที่จบวุฒิ ม.6 และ กศน. (หรือเทียบเท่า) ส่วนหลักสูตร 2 ปี เปิดรับสมัครผู้จบวุฒิ ปวส.หรือปริญญาใบที่ 2 หรือเทียบเท่า

โดยผู้สนใจในทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ciba.dpu.ac.th/

error: Content is protected !!