fbpx
News update

“เอเชีย เอรา วัน” ร่วมกับ อีจีส เรล ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือด้านโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาการให้บริการระบบราง

Onlinenewstime.com : บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ร่วมลงทุนและดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยปัจจุบันสนับสนุนการเดินรถและซ่อมบำรุง แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือ MOU กับ  บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง และการดําเนินงานระบบรางในระดับโลก

เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนประเภทราง มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแบ่งปันความรู้ การเทียบเคียงกระบวนการทำงานและการดำเนินงาน และการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 1

ดร. ฮั่ว ตงอี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด กล่าวในพิธีลงนาม MOU ว่า “เอเชีย เอรา วัน ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ อีจีส เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพในอุตสาหกรรมรถไฟ

ภายใต้เงื่อนไขของความร่วมมือในครั้งนี้ เรามุ่งจัดตั้งหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรงจุด เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ถือเป็นการปรับให้เหมาะกับความต้องการของอุตสาหกรรม เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มทักษะและความรู้ของแรงงานในอุตสาหกรรมระบบราง ให้พร้อมรับมือต่อสภาพแวดล้อมและแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายพร้อมทำงานร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการระบบราง เพื่อให้สามารถจัดการกับประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่กําลังเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างให้อุตสาหกรรมเกิดการเติบโตด้วยนวัตกรรม”

“นอกจากการฝึกอบรมแล้ว ยังมีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ซึ่งจะช่วยให้ เอเชีย เอรา วัน และ อีจีส มีวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบกับองค์กร ในบริบทของอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในด้านการดําเนินงานและการบํารุงรักษา” ดร. ฮั่ว กล่าวเพิ่มเติม

ด้านนายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ อีจีส ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของเอเชีย เอรา วัน ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมระบบราง ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ด้วยความตระหนักว่าทรัพยากรสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืนคือบุคลากรภายในองค์กร

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสูง ช่วยยกระดับธุรกิจและการให้บริการด้านระบบราง พร้อมสร้างให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ เตรียมพร้อมกับอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสูง”

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมระบบราง

ทั้งสององค์กรจะทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยการเอาชนะความท้าทายที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญ ดังเช่น การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม

“ในปัจจุบันที่เกิดความท้าทายต่างๆ บนโลก อีจีส ในฐานะหนึ่งในองค์กรด้านวิศวกรรมและการปฏิบัติการชั้นนําในระดับสากล จึงมีเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสําหรับประชาคมโลก สอดคล้องกับพันธกิจของเราในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายดังกล่าว เพื่อช่วยยกระดับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมระบบรางให้เป็นระบบการขนส่งในรูปแบบอัจฉริยะและครบวงจร สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนอนาคตของทุกคนได้” นายฟิลิปป์ ชูลแชงแชร์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย – สายธุรกิจขนส่ง บริษัท อีจีส จำกัด กล่าว

“บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งสององค์กรจัดการฝึกอบรมและการพัฒนา และถือเป็นจุดเริ่มต้นความคิดริเริ่มให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างกัน

นอกเหนือจากการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (best practices) ในการดําเนินงานและการบํารุงรักษาระบบรางแล้ว ทั้งสององค์กรยังสามารถใช้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรร่วมกันเพื่อพัฒนาโซลูชั่นและการบริการที่ดีขึ้นสําหรับผู้โดยสาร เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย” นายฟิลิปป์ กล่าวเสริม

เอเชีย เอรา วัน และ อีจีส เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสององค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมระบบราง ให้เกิดความยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่กําลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที

error: Content is protected !!