fbpx
News update

ประกาศความสำเร็จธุรกิจจบใหม่ Franchise Standard และ B2B Franchise

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตรควบ 2 กิจกรรมแฟรนไชส์ มีธุรกิจพัฒนาแล้ว 64 ราย ประกอบไปด้วย Franchise Standard จำนวน 30 ราย สร้างธุรกิจที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ให้ปรับเข้าสู่มาตรฐานสากล มีคู่มือธุรกิจเป็นของตนเอง พร้อมจะขยายแฟรนไชส์ซีออกไปได้ไม่รู้จบ และ B2B Franchise จำนวน 34 ราย

ให้ผู้ประกอบธุรกิจสร้างทางลัดด้วยแฟรนไชส์ใช้เป็นเครื่องมือปรับแต่งกลยุทธ์ธุรกิจให้เติบโต ตัดสินใจลงทุนด้วยความมั่นคง พร้อมจัดแสดงศักยภาพธุรกิจที่เรียบจบในครั้งนี้โชว์ความพร้อมให้เห็นศักยภาพ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้ (7 มิถุนายน 2566) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตรกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ  แฟรนไชส์ (Franchise Standard) และกิจกรรมการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) ณ ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยทั้ง 2 กิจกรรม ได้สร้างอนาคตของผู้ประกอบธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจที่ยังไม่ได้เริ่มก่อตัวเป็นแฟรนไชส์ ไปจนถึงธุรกิจที่มีแฟรนไชส์อยู่แล้วให้เติบโตบนมาตรฐานธุรกิจสากล มีผู้ประกอบธุรกิจได้รับวุฒิบัตรในปีนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 ราย

อธิบดี กล่าวต่อว่า “กิจกรรม Franchise Standard มีธุรกิจที่ผ่านการประเมินจำนวน 30 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจอาหาร 17 ราย เครื่องดื่ม 7 ราย การศึกษา 2 ราย บริการ 3 ราย และค้าปลีก 1 ราย

โดยธุรกิจผ่านการพัฒนาและประเมินผลจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอย่างเข้มข้น โดยใช้เกณฑ์ประเมินใน 7 หมวดคือ

1) การนำองค์กร ผู้บริหารสามารถสร้างความสำเร็จในธุรกิจ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อกฎหมาย และต้องตอบแทนสังคม  

2) กลยุทธ์ มีการจัดทำกลยุทธ์ให้ธุรกิจ นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

3) ลูกค้าและแฟรนไชส์ซี ตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง สร้างความผูกพันกับลูกค้าและแฟรนไชส์ซี

4) การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ พิจารณาจากการวัดผลการดำเนินธุรกิจ การเก็บบันทึกข้อมูลธุรกิจ การตรวจสอบต้องรวดเร็ว              

5) บุคลากร มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความผูกพันในองค์กร

6) การปฏิบัติการ ประเมินจากกระบวนการทำงาน ประสิทธิผล การพัฒนานวัตกรรมให้สินค้าหรือบริการ การจัดทำคู่มือ

และ 7) ผลลัพธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น การควบคุมต้นทุน การหมุนเวียนสินค้าคงคลัง การหมุนเวียนเข้าออกของพนักงานการต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ซี และทำงานตรงตามแผนที่ตั้งไว้”

“ธุรกิจทั้ง 30 ราย จะได้รับวุฒิบัตรพร้อมเครื่องหมาย Franchise Standard การันตีคุณภาพธุรกิจ มีอายุการใช้งาน 2 ปี และได้รับสิทธิประโยชน์เข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับพันธมิตรของกรมฯ ขยายตลาดทางธุรกิจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ และโอกาสต่อยอดความรู้ในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์หลักสูตรอื่นๆ ด้วย ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้มากถึง 65 ล้านบาท”

“กิจกรรม B2B Franchise มีธุรกิจที่ผ่านการอบรมจำนวน 34 ราย ประกอบไปด้วยธุรกิจอาหาร 22 ราย เครื่องดื่ม 5 ราย ค้าปลีก 4 ราย และบริการ 3 ราย หลักสูตรนี้สร้างให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้องตั้งแต่กระดุมเม็ดแรก นำระบบแฟรนไชส์ไปขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพองค์กร ขยายโอกาสทางการตลาดธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ได้อย่างกว้างขวางและเกิดความเข้มแข็ง ผ่านหลักสูตร 4 ด้าน

1) การบริหารจัดการธุรกิจ

2) การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

3) กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจ

และ 4) การสร้างคู่มือ แผนธุรกิจ และสัญญาแฟรนไชส์ เมื่อจบหลักสูตรแล้วธุรกิจจะมีคู่มือปฏิบัติงานแฟรนไชส์ พัฒนาร้านค้าต้นแบบและมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองเพื่อใช้ในการขยายสาขา”

“สำหรับพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ในครั้งนี้ยังมีกิจกรรมแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ (Show Case) จำนวน  10 ธุรกิจจากธุรกิจที่ผ่าน Franchise Standard ประกอบไปด้วย ธุรกิจการศึกษา แบรนด์ Robot Station Club , Math Talent , ธุรกิจเครื่องดื่ม แบรนด์ MEE KHWAM SOOK , มิกุชา, ZEROCO ,ประเภทอาหาร แบรนด์ไก่ทอดนายทร, Durianism Café , เจ๊พงษ์ ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์, Seoul Hotdog และ ชาบูบู๊ตึ๊ง”

“ทั้งนี้ ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาจากทั้ง 2 กิจกรรมนี้คาดว่าจะสามารถนำความรู้และแผนธุรกิจแฟรนไชส์ไปปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง จนขยายไปสู่การสร้างแฟรนไชส์ที่มั่งคงได้สำเร็จ อีกทั้งยังช่วยกระจายเม็ดเงินไปทั่วประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแรงอธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

error: Content is protected !!