fbpx
News update

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมบรรเทาปัญหาฝุ่นพิษ มอบเงินสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาไฟป่าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เชียงใหม่

Onlinenewstime.com : คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงิน 208,000 บาท แก่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า ชุดลายพรางสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเสบียงอาหาร

ภายใต้โครงการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อันเนื่องมาจากการเผาป่าในพื้นที่ภาคเหนือที่รุนแรงจนเกิดวิกฤติฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีค่า PM 2.5 สูงติดอันดับต้น ๆ ของโลก

โดยมูลนิธิฯ ตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสภาพแวดล้อมและอากาศ จึงให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกว่า 12 ปี ที่นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่มูลนิธิฯ มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

error: Content is protected !!