fbpx
News update

6 กลุ่มอาการวิกฤต ที่ประชาชนจะเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน โดยไม่เก็บค่ารักษาใน 72 ชั่วโมง

Onlinenewstime.com : รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุ กำหนด 6 กลุ่มอาการวิกฤต ให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนที่จะเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน โดยไม่เก็บค่ารักษาใน 72 ชั่วโมง

นายแพทย์ประจักษ์วิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนไม่กังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยวิกฤตเพื่อการรักษาชีวิต สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนได้โดยภาครัฐจะออกค่าใช้จ่ายให้ ซึ่งการพิจารณาเป็น 72 ชั่วโมงเนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้าย หรือพ้นวิกฤต

สำหรับหลักเกณฑ์เข้าสู่ภาวะวิกฤตต้องวัดค่าทางการแพทย์ มีการกำหนดชัดเจนตามประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ทุกโรงพยาบาลเป็นแนวทางเดียวกัน แบ่งเป็น 6 กลุ่มอาการ ประกอบด้วย ไม่หายใจ หายใจเร็วและหอบอย่างรุนแรง ซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วมด้วย เจ็บหน้าอกรุนแรง แขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดในปัจจุบันทันด่วน มีเลือดออกมาก เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจของบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้แพทย์ประจำโรงพยาบาลจะเป็นผู้วินิจฉัยอาการอันดับแรก กรณีไม่ชัดเจนจะมีทีมแพทย์ของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินให้ความกระจ่างภายในเวลา 15 นาที

error: Content is protected !!